Құрамында модулі бар өрнектерді түрлендіру

()

Құрамында терді түрлендіру

Құрамында модулі бар теңдеулер мен ді шешу үшін алдымен модульді ашуды үйрену қажет. Ол үшін мына формула қолданылады: $$\left| a \right| = \left\{ {\begin{array}{*{20}{r}}{a, \; \text{егер} \;\; a \ge 0}\\{ - a, \; \text{егер} \;\; a\lt 0}\end{array}} \right.$$

Ол үшін:

  1. Модуль астындағы өрнекті 0-ге теңестіріп, сандық түзуде шыққан сандарды бейнелейді;
  2. Осы сандар арқылы пайда болған аралықтардағы өрнектің мәнін зерттейді.

2.22. Мына өрнекті модуль таңбасынсыз жазыңыз:

$y=|x|+|2-x|+3|x-3|$, егер $2 \lt x \lt 3$

Шешуі

$$2 \lt x \lt 3$$ $$y = \mathop {\left| x \right|}\limits^ + + \mathop {\left| {2 - x} \right|}\limits^ - + 3\mathop {\left| {x - 3} \right|}\limits^ - = x - (2 - x) - 3(x - 3) = $$ $$ = x - 2 + x - 3x + 9 = - x + 7$$

2.23. Мына өрнекті модуль таңбасынсыз жазыңыз: $y = \left| {x + 2} \right| - 3x$

Шешуі

$$y = \left| {x + 2} \right| - 3x = \left\{ \begin{array}{l}x + 2 - 3x,\,\,\text{егер}\,\,x + 2 \ge 0;\\ - \left( {x + 2} \right) - 3x,\,\,\text{егер}\,\,x + 2 \lt 0;\end{array} \right. \Rightarrow $$ $$ \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}2 - 2x,\,\,\text{егер}\,\,x \ge - 2;\\ - 2 - 4x,\,\,\text{егер}\,\,x \lt - 2.\end{array} \right.$$

2.24. Өрнектегі модуль таңбасынан құтылыңыз: $y = x + 1 + \left| {x + 5} \right| - \left| {x - 3} \right|$

Шешуі

1)

2) Берілген сандарды сан түзуіне орналастырып, өрнектердің аралықтағы таңбаларын анықтаймыз:

Құрамында модулі бар өрнектерді түрлендіру

3)Алынған таңбаларды модуль таңбасын ашуда қолданамыз.

Егер $x \lt -5$ болса, онда $$y=x+1-(x+5)+(x-3)=x+1-x-5+x-3=x-7$$

Егер $-5 \le x \le 3$ болса, онда $$y=x+1+(x+5)+(x-3)=x+1+x+5+x-3=3 x+3$$

Егер $x \gt 3$ болса, онда $$y=x+1+(x+5)-(x-3)=x+1+x+5-x+3=x+9$$

Жауабы: $y = \left\{ \begin{array}{l}x - 7,\,\,\text{егер}\,\,x \lt - 5;\\3x + 3,\,\,\text{егер}\,\, - 5 \le x \le 3;\\x + 9,\,\,\text{егер}\,\,x \gt 3\end{array} \right.$

2.25. Өрнектегі модуль таңбасынан құтылыңыз: $y=|2 x+3|+|x-7|-5$

Шешуі Құрамында модулі бар өрнектерді түрлендіру

Егер $x \lt -1,5$ болса, онда $y=-(2 x+3)-(x-7)-5=-2 x-3-x+7-5=-3 x-1$

Егер $-1,5 \le x \le 7$ болса, онда $y=(2 x+3)-(x-7)-5=2 x+3-x+7-5=x+5$

Егер $x \gt 7$ болса, онда $y=(2 x+3)+(x-7)-5=2 x+3+x-7-5=3 x-9$

Жауабы: $y = \left\{ \begin{array}{l}-3x - 1,\,\,\text{егер}\,\,x \lt -1,5;\\x + 5,\,\,\text{егер}\,\, - 1,5 \le x \le 7;\\3x - 9,\,\,\text{егер}\,\,x \gt 7.\end{array} \right.$Модульді ашу ға қалай әсер ететінін көрейік.

2.26. Бөлшекті қысқартыңыз: $y=\dfrac{x|x-3|}{(x-3)(x+2)}$

Шешуі

$x=3$ және $x=-2$ болғанда, өрнектің мағынасы жоқ.

Модульді ашып, бөлшекті қысқартамыз:

Егер $x-3 \lt 0$ болса, онда $y=\dfrac{-x(x-3)}{(x-3)(x+2)}=\dfrac{-x}{x+2}$

Егер $x-3 \gt 0$ болса, онда $y=\dfrac{x(x-3)}{(x-3)(x+2)}=\dfrac{x}{x+2}$

Жауабы: $y = \left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}{ - \dfrac{x}{{x + 2}},\,\,\text{егер}\,\,x \lt 3,\,\,x \ne - 2;}\\{\dfrac{x}{{x + 2}},\,\,\text{егер}\,\,x \gt 3.}\end{array}} \right.$

2.27. Бөлшекті қысқартыңыз: $y=\dfrac{3 x-x^2-2}{|2-x|}$

Шешуі

$$y=\frac{3 x-x^2-2}{|2-x|}=\frac{-\left(x^2-3 x+2\right)}{|2-x|}=\frac{-(x-1)(x-2)}{|2-x|}$$

Егер $2-x \gt 0$: $$y=\frac{-(x-1)(x-2)}{2-x}=\frac{(x-1)(x-2)}{x-2}=x-1$$

Егер $2-x \lt 0$: $$y=\frac{-(x-1)(x-2)}{-(2-x)}=\frac{-(x-1)(x-2)}{x-2}=1-x$$

Жауабы: $y = \left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}{x - 1,\,\,\text{егер}\,\,x \lt 2;}\\{1 - x,\,\,\text{егер}\,\,x \gt 2.}\end{array}} \right.$

2.28. Ықшамдаңыз: $\left(a^4\right)^{\frac{1}{4}}+\left(b^{\frac{1}{8}}\right)^4$, мұндағы $a=-1,5$ және $b=2,25$.

Шешуі

$${\left( {{a^4}} \right)^{\frac{1}{4}}} + {\left( {{b^{\frac{1}{8}}}} \right)^4} = \sqrt[4]{{{a^4}}} + {(\sqrt[8]{b})^4} = |a| + \sqrt b = $$ $$ = | - 1,5| + \sqrt {2,25} = 1,5 + 1,5 = 3$$

2.29. Есептеңіз: $\sqrt{a+2 \sqrt{a-1}}+\sqrt{a-2 \sqrt{a-1}}$, мұндағы $1 \lt a \lt 2$

Шешуі

Жаңа айнымалы енгіземіз: $t=\sqrt{a-1}$. Онда $a= t^2 +1$

Есептің шарты бойынша $1 \lt a \lt 2$. Онда:

$0 \lt a-1 \lt 1; \quad 0\lt \sqrt{a-1} \lt 1; \quad 0\lt t \lt 1$

$$\sqrt {a + 2\sqrt {a - 1} } + \sqrt {a - 2\sqrt {a - 1} } = \sqrt {{t^2} + 1 + 2t} + \sqrt {{t^2} + 1 - 2t} = $$ $$ = \sqrt {{{(t + 1)}^2}} + \sqrt {{{(t - 1)}^2}} = |t + 1| + |t - 1| = t + 1 - (t - 1) = 2$$

2.30. $a \in (- \infty; -2)$ үшін $\dfrac{a^3+a^2-2 a}{a|a+2|-a^2+4}$ өрнегін ықшамдаңыз.

Шешуі

$a \in(-\infty ;-2)$ үшін: $ \quad|a+2|=-a-2$

$$\frac{{{a^3} + {a^2} - 2a}}{{a|a + 2| - {a^2} + 4}} = \frac{{{a^3} + {a^2} - 2a}}{{a( - a - 2) - {a^2} + 4}} = $$ $$ = \frac{{a\left( {{a^2} + a - 2} \right)}}{{ - 2{a^2} - 2a + 4}} = \frac{{a\left( {{a^2} + a - 2} \right)}}{{ - 2\left( {{a^2} + a - 2} \right)}} = - \frac{a}{2}$$

2.31. $y(x)=|x|+|x-2|$ өрнегінің ең кіші мәнін табыңыз.

Шешуі

$$y = \left\{ \begin{array}{l} - x - \left( {x - 2} \right),\,\,\text{егер}\,\,x \lt 0;\\x - \left( {x - 2} \right),\,\,\,\,0 \le x \le 2;\\x + x - 2,\,\,\text{егер}\,\,x \gt 2;\end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} - 2x + 2,\,\,\text{егер}\,\,x \lt 0;\\2,\,\,\text{егер}\,\,0 \le x \le 2;\\2x - 2,\,\,\text{егер}\,\,x \gt 2.\end{array} \right.$$

Құрамында модулі бар өрнектерді түрлендіру

Функцияның графигіне қарап, функцияның ең кіші мәні 2-ге тең екенін көруге болады.

Жауабы: $y=2$

2.32. Өрнекті ықшамдаңыз: $\dfrac{\sqrt{a^4-6 a^3+9 a^2}+\sqrt{4 a^4-4 a^3+a^2}}{\sqrt{a^2+4 a+4}}$, мұндағы $\dfrac{1}{2} \lt a \lt 3$

Шешуі

$$\frac{{\sqrt {{a^4} - 6{a^3} + 9{a^2}} + \sqrt {4{a^4} - 4{a^3} + {a^2}} }}{{\sqrt {{a^2} + 4a + 4} }} = \frac{{\sqrt {{a^2}{{(a - 3)}^2}} + \sqrt {{a^2}{{(2a - 1)}^2}} }}{{\sqrt {{{(a + 2)}^2}} }} = $$ $$ = \frac{{\sqrt {{a^2}} \cdot \sqrt {{{(a - 3)}^2}} + \sqrt {{a^2}} \cdot \sqrt {{{(2a - 1)}^2}} }}{{\sqrt {{{(a + 2)}^2}} }} = \frac{{|a| \cdot |a - 3| + |a| \cdot |2a - 1|}}{{|a + 2|}}$$

$\dfrac{1}{2} \lt a \lt 3$ үшін $$\frac{{\mathop {|a|}\limits^ + \cdot \mathop {|a - 3|}\limits^ - + \mathop {|a|}\limits^ + \cdot \mathop {\left| {2a - 1} \right|}\limits^ + }}{{\mathop {|a + 2|}\limits_ + }} = \frac{{a(3 - a) + a(2a - 1)}}{{a + 2}} = \frac{{{a^2} + 2a}}{{a + 2}} = a$$Жазба сіз үшін қаншалықты қажет болды?

Жұлдызшаның үстінен басыңыз!

Сіз бұл жазбаны қажетті деп таптыңыз...

Әлеуметтік желіде бөлісіңіз!

Бұл жазбаның сіз үшін қажетті болмағаны өкінішті!

Жазбамызды жақсартайық!

Жазбаны жақсартуға қандай ұсыныс айтар едіңіз?

Осы тақырыптағы посттар

Пікір қалдыру

Сіздің электронды почтаңыз жарияланбайды, Міндетті жолдарды толтырып шығыңыз.