Wolframalpha

Wolframalpha
()

Жазылуы

Мағынасы

125+375=

$125+375= $

15.25+7.90+3.12=

$15.25+7.90+3.12= $

10 by 10 addition table

$10\times 10$ қосу кестесін көрсету

1.05*12,000

$1.05\times 12000 $

12 by 12 multiplication table

$12\times 12$ көбейту кестесін көрсету

(2*3 + 3*4 + 4*5) / (10 - 5)

$\dfrac{2\cdot 3+3\cdot 4+4\cdot 5}{10-5} $

7^3

$7^{3}$

sqrt 1801

$\sqrt{1801} $

fifth root of 59049

$\sqrt[5] {59049} $

sqrt(3^2+4^2)

$\sqrt{3^{2}+4^{2}} $

1/6+5/12+3/4

$ \dfrac{1}{6}+\dfrac{5}{12}+\dfrac{3}{4} $

(15/9)/(3/4)

$\dfrac{\dfrac{15}{9}}{\dfrac{3}{4}} $

pie chart 5/7

$\dfrac{5}{7}$ бөлшегін дөңгелек диаграмма түрінде көрсету

2 4/5 as an improver fraction

$2\dfrac{2}{3}$ аралас бөлшегін бұрыс бөлшекке айналдыру

write 99/6 as a mixed number

$\dfrac{99}{6}$ бөлшегін аралас бөлшекке айналдыру

20%

$20\% $өрнегінің баламаларын беру

convert 1/6 to percent

$\dfrac{1}{6} $ бөлшегін пайыз түрінде беру

15% of 80

$80 $ санының $15\%$-і

negative number^40

Теріс санның 40-шы дәрежесі

nonnegative integer^rational

Теріс емес бүтін санның рационал көрсеткішті дәрежесі

solve x^2+4x+6=0

$x^{2}+4x+6=0 $ теңдеуін шешу

solve ax^2+bx+c=0 for x

$ax^{2}+bx+c=0 $ теңдеуін $x$-ке қатысты шешу

x+y=10, x-y=4

$\begin{cases}x+y=10\\ x-y=4\end{cases} $н шешу

sinx+cosx=1

$\sin x+\cos x=1 $ теңдеуін шешу

x^2+y^2=1, (x-2)^2+(y-1)^2=4

$\begin{cases}x^{2}+y^{2}=1\\ \left( x-2\right) ^{2}+\left( y-1\right) ^{2}=4\end{cases} $ теңдеулер жүйесін шешу

x^3+x^2y+xy^2+y^3

$x^{3}+x^{2}y+xy^{2}+y^{3} $

factor 2x^5-19x^4+58x^3-67x^2+56x-48

$2x^{5}-19x^{4}+58x^{3}-67x^{2}+56x-48 $ көпмүшесін көбейткіштерге жіктеу

(x^2-1)/(x^2+1)

$\dfrac{x^{2}-1}{x^{2}+1} $

partial fractions (x^2-4)/(x^4-x)

$\dfrac{x^{2}-4}{x^{4}-x} $ бөлшегін жай бөлшектердің қосындысы түрінде көрсету

simplify ((x-1)^2(x-2)^3(x^2-1))/(x^3-x^2-4x+4)

$\dfrac{\left( x-1\right) ^{2}\left( x-2\right) ^{3}\left( x^{2}-1\right) }{x^{3}-x^{2}-4x+4} $ өрнегін ықшамдау

plot (x^5-12x^3+9x)/(x^3-4x)

$\dfrac{x^{5}-12x^{3}+9x}{x^{3}-4x} $ функциясының графигін салу

deg (x^3+x^2-x-1)/(x^3+x^2-2x)

$\dfrac{x^{3}+x^{2}-x-1}{x^{2}+x^{2}-2x} $ өрнегінің дәрежесін анықтау

simplify cos(arcsin(x/2))

$\cos \left( \arcsin \dfrac{x}{2}\right) $өрнегін ықшамдау

expand (x^2 + 1)(x^2 - 1)(x+1)^3

$\left( x^{2}+1\right) \left( x^{2}-1\right) \left( x+1\right) ^{3} $ көпмүше түрінде келтіру

expand (x + y + z)^10

$\left( x+y+z\right) ^{10} $ өрнегін көпмүше түрінде жазу

{{1, 2}, {3, 4}} + {{2, -1}, {-1, 2}}

$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}+\begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} $матрицаларын қосу

{{2, -1}, {1, 3}} . {{1, 2}, {3, 4}}

$\begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}\cdot \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} $

det({{9, 3, 5}, {-6, -9, 7}, {-1, -8, 1}})

$\begin{vmatrix} 9 & 3 & 5 \\ -6 & -9 & 7 \\ -1 & -8 & 1 \end{vmatrix} $ анықтауыш есептеу

inv {{10, -9, -12}, {7, -12, 11}, {-10, 10, 3}}

$\begin{bmatrix} 10 & -9 & -12 \\ 7 & -12 & 11 \\ -10 & 10 & 3 \end{bmatrix} $ матрицасына кері матрицаны табу

domain of f(x) = x/(x^2-1)

$f\left( x\right) =\dfrac{x}{x^{2}-1} $ функциясының н табу

range of e^(-x^2)

$e^{-x^{2}} $ функциясының ң анықтау

integrate x^2 sin^3 x dx

$\int x^{2}\sin ^{3}xdx $ мәнін есептеу

int sinx/x dx, x=0..infinity

$\int ^{+\infty }_{0}\sin xdx $

derivative of x^4 sin x

$\left( x^{4}\sin x\right)' $

second derivative of sin(2x)

$\left( \sin 2x\right)^{”}$

differentiate x^2 - 4y^2 = 1 with respect to x

$x^{2}-4y^{2}=1 $ теңдеуін $x$-ке қатысты дифференциалдау

is 3xy^2 - x^3 a differentiable function?

$3xy^{2}-x^{3} $ функциясы дифференциалдана ма?

lim (sin x - x)/x^3 as x- > 0

$\lim _{x\rightarrow 0}\dfrac{\sin x-x}{x^{3}} $ шегін есептеу

limit (1+1/n)^n as n- >infinity

$\lim _{n\rightarrow \infty }\left( 1+\dfrac{1}{n}\right) ^{n} $

1, 4, 9, 16, 25, …

$1, 4, 9, 16, 25, \ldots $ тізбегінің жалпы мүшесін есептеу

3+12+27+…+300

$3+12+27+\ldots +300 $ қосындысын есептеу

2 * 4 * 6 * … * 36

$2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot \ldots \cdot 36 $ көбейтіндісін есептеу

sum j^2, j=1 to 100

$ \sum ^{100}_{j=1}j^{2} $ қосындының формуласы

1/2^2 + 1/3^2 + 1/5^2 + 1/7^2 + …

$\dfrac{1}{2^{2}}+\dfrac{1}{3^{2}}+\dfrac{1}{5^{2}}+\dfrac{1}{7^{2}}+\ldots$ қосындысының мәнін есептеу

taylor series sin x

$\sin x $ функциясын Тейлор қатарына жіктеу

asymptotes (2x^3 + 4x^2 - 9)/(3 - x^2)

$\dfrac{2x^{3}+4x^{2}-9}{3-x^{2}} $ функциясының ассимптоталарын табу

vertical asymptotes (x^5 - 12x^3 + 9x)/(x^3 - 4x)

$\dfrac{x^{5}-12x^{3}+9x}{x^{3}-4x} $ функциясының вертикаль ассимптотасын табу

oblique asymptotes (4x^3 + 1)/(x^2 - 1)

$\dfrac{4x^{3}+1}{x^{2}-1} $ функциясының көлбеу ассимптотасын табу

area between y=sin(x) and the x-axis from x=-4pi to 4pi

$y=\sin x,y=0,x=-4\pi ,x=4\pi $ сызықтарымен шектелген фигура ауданын табу

revolve f(x)=sqrt(4-x^2), x = -1 to 1, around the x-axis

$f\left( x\right) =\sqrt{4-x^{2}} $ функциясын -1 мен 1 аралығында $Ox$ осімен айналдырғанда пайда болатын дененің көлемін табу

arc length of y=x^2 from x=0 to 1

$y=x^{2} $ қисығының 0 мен 1 аралығындағы ұзындығын табу

5, 12, 13 triangle

Қабырғалары $5, 12, 13 $ болатын үшбұрыш салу

line through (1,2) and (2,1)

$\left( 1;2\right) $ және $\left( 2;1\right) $ нүктелерінен өтетін түзудің теңдеуі

line, slope=1/5, y-intercept=3

Бұрыштық коэффициенті $k=\dfrac{1}{5} $-ке және $Oy$ осін $\left( 0;3\right)$ нүктесінде қиятын түзу теңдеуі

plane through (0, 1, 0), (5, 6, 7), and (6, 7, 8)

$\left( 0;1;0\right) ,\left( 5;6;7\right) ,\left( 6;7;8\right) $ нүктелерінен өтетін жазықтық теңдеуі

circle through (0,0), (1,0), (0,1)

$\left( 0;0\right) ,\left( 1;0\right) ,\left( 0;1\right) $ нүктелерінен өтетін шеңбер теңдеуі

parabola with focus (3,4) and vertex (-4,5)

Фокусы $\left( 3;4\right) $ және төбесі $\left( -4;5\right) $ болатын парабола теңдеуі

y”+y=0, y(0)=2, y'(0)=1

Бастапқы шартпен берілген $y^{”}+y=0,y\left( 0\right) =2,y'\left( 0\right) =1$ дифференциалдық теңдеуін шешу

factor 70560

$70560 $ санын жай сандардың көбейтіндісі түрінде жазу

plot sin(x)

$\sin x $ функциясының графигін салу

sin x + cos x = 1

$\sin x + \cos x = 1 $ тригонометриялық теңдеуін шешу

expand \sin 4x

$\sin 4x $ өрнегін ашу

((3+4i)/5)^10

$\left( \dfrac{3+4i}{5}\right) ^{10} $ комплекс санының мәнін есептеу

exp(24+2i)

$e^{24+2i} $ мәнін есептеу

mean {21.3, 38.4, 12.7, 41.6}

$21.3, 38.4, 12.7, 41.6$ сандарының лық ортасын табу

variance {21.3, 38.4, 12.7, 41.6}

$21.3, 38.4, 12.7, 41.6$ шамаларының дисперсиясын есептеу

standard deviation 98.17, 112.3, 102.6, 94.3, 108.1

$98.17, 112.3, 102.6, 94.3, 108.1 $ сандарының стандартты ауытқуын есептеу

Жазба сіз үшін қаншалықты қажет болды?

Жұлдызшаның үстінен басыңыз!

Сіз бұл жазбаны қажетті деп таптыңыз...

Әлеуметтік желіде бөлісіңіз!

Бұл жазбаның сіз үшін қажетті болмағаны өкінішті!

Жазбамызды жақсартайық!

Жазбаны жақсартуға қандай ұсыныс айтар едіңіз?

Осы тақырыптағы посттар

Пікір қалдыру

Сіздің электронды почтаңыз жарияланбайды, Міндетті жолдарды толтырып шығыңыз.