Wolframalpha

Wolframalpha

Жазылуы

Мағынасы

125+375=

$125+375= $

15.25+7.90+3.12=

$15.25+7.90+3.12= $

10 by 10 addition table

$10\times 10$ қосу кестесін көрсету

1.05*12,000

$1.05\times 12000 $

12 by 12 multiplication table

$12\times 12$ көбейту кестесін көрсету

(2*3 + 3*4 + 4*5) / (10 - 5)

$\dfrac{2\cdot 3+3\cdot 4+4\cdot 5}{10-5} $

7^3

$7^{3}$

sqrt 1801

$\sqrt{1801} $

fifth root of 59049

$\sqrt[5] {59049} $

sqrt(3^2+4^2)

$\sqrt{3^{2}+4^{2}} $

1/6+5/12+3/4

$ \dfrac{1}{6}+\dfrac{5}{12}+\dfrac{3}{4} $

(15/9)/(3/4)

$\dfrac{\dfrac{15}{9}}{\dfrac{3}{4}} $

pie chart 5/7

$\dfrac{5}{7}$ бөлшегін дөңгелек диаграмма түрінде көрсету

2 4/5 as an improver fraction

$2\dfrac{2}{3}$ аралас бөлшегін бұрыс бөлшекке айналдыру

write 99/6 as a mixed number

$\dfrac{99}{6}$ бөлшегін аралас бөлшекке айналдыру

20%

$20\% $өрнегінің баламаларын беру

convert 1/6 to percent

$\dfrac{1}{6} $ бөлшегін пайыз түрінде беру

15% of 80

$80 $ санының $15\%$-і

negative number^40

Теріс санның 40-шы дәрежесі

nonnegative integer^rational

Теріс емес бүтін санның рационал көрсеткішті дәрежесі

solve x^2+4x+6=0

$x^{2}+4x+6=0 $ теңдеуін шешу

solve ax^2+bx+c=0 for x

$ax^{2}+bx+c=0 $ теңдеуін $x$-ке қатысты шешу

x+y=10, x-y=4

$\begin{cases}x+y=10\\ x-y=4\end{cases} $н шешу

sinx+cosx=1

$\sin x+\cos x=1 $ теңдеуін шешу

x^2+y^2=1, (x-2)^2+(y-1)^2=4

$\begin{cases}x^{2}+y^{2}=1\\ \left( x-2\right) ^{2}+\left( y-1\right) ^{2}=4\end{cases} $ теңдеулер жүйесін шешу

x^3+x^2y+xy^2+y^3

$x^{3}+x^{2}y+xy^{2}+y^{3} $

factor 2x^5-19x^4+58x^3-67x^2+56x-48

$2x^{5}-19x^{4}+58x^{3}-67x^{2}+56x-48 $ көпмүшесін көбейткіштерге жіктеу

(x^2-1)/(x^2+1)

$\dfrac{x^{2}-1}{x^{2}+1} $

partial fractions (x^2-4)/(x^4-x)

$\dfrac{x^{2}-4}{x^{4}-x} $ бөлшегін жай бөлшектердің қосындысы түрінде көрсету

simplify ((x-1)^2(x-2)^3(x^2-1))/(x^3-x^2-4x+4)

$\dfrac{\left( x-1\right) ^{2}\left( x-2\right) ^{3}\left( x^{2}-1\right) }{x^{3}-x^{2}-4x+4} $ өрнегін ықшамдау

plot (x^5-12x^3+9x)/(x^3-4x)

$\dfrac{x^{5}-12x^{3}+9x}{x^{3}-4x} $ функциясының графигін салу

deg (x^3+x^2-x-1)/(x^3+x^2-2x)

$\dfrac{x^{3}+x^{2}-x-1}{x^{2}+x^{2}-2x} $ өрнегінің дәрежесін анықтау

simplify cos(arcsin(x/2))

$\cos \left( \arcsin \dfrac{x}{2}\right) $өрнегін ықшамдау

expand (x^2 + 1)(x^2 - 1)(x+1)^3

$\left( x^{2}+1\right) \left( x^{2}-1\right) \left( x+1\right) ^{3} $ көпмүше түрінде келтіру

expand (x + y + z)^10

$\left( x+y+z\right) ^{10} $ өрнегін көпмүше түрінде жазу

{{1, 2}, {3, 4}} + {{2, -1}, {-1, 2}}

$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}+\begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix} $матрицаларын қосу

{{2, -1}, {1, 3}} . {{1, 2}, {3, 4}}

$\begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}\cdot \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} $

det({{9, 3, 5}, {-6, -9, 7}, {-1, -8, 1}})

$\begin{vmatrix} 9 & 3 & 5 \\ -6 & -9 & 7 \\ -1 & -8 & 1 \end{vmatrix} $ анықтауыш есептеу

inv {{10, -9, -12}, {7, -12, 11}, {-10, 10, 3}}

$\begin{bmatrix} 10 & -9 & -12 \\ 7 & -12 & 11 \\ -10 & 10 & 3 \end{bmatrix} $ матрицасына кері матрицаны табу

domain of f(x) = x/(x^2-1)

$f\left( x\right) =\dfrac{x}{x^{2}-1} $ функциясының н табу

range of e^(-x^2)

$e^{-x^{2}} $ функциясының ң анықтау

integrate x^2 sin^3 x dx

$\int x^{2}\sin ^{3}xdx $ мәнін есептеу

int sinx/x dx, x=0..infinity

$\int ^{+\infty }_{0}\sin xdx $

derivative of x^4 sin x

$\left( x^{4}\sin x\right)’ $

second derivative of sin(2x)

$\left( \sin 2x\right)^{”}$

differentiate x^2 - 4y^2 = 1 with respect to x

$x^{2}-4y^{2}=1 $ теңдеуін $x$-ке қатысты дифференциалдау

is 3xy^2 - x^3 a differentiable function?

$3xy^{2}-x^{3} $ функциясы дифференциалдана ма?

lim (sin x - x)/x^3 as x- > 0

$\lim _{x\rightarrow 0}\dfrac{\sin x-x}{x^{3}} $ шегін есептеу

limit (1+1/n)^n as n- >infinity

$\lim _{n\rightarrow \infty }\left( 1+\dfrac{1}{n}\right) ^{n} $

1, 4, 9, 16, 25, …

$1, 4, 9, 16, 25, \ldots $ тізбегінің жалпы мүшесін есептеу

3+12+27+…+300

$3+12+27+\ldots +300 $ қосындысын есептеу

2 * 4 * 6 * … * 36

$2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot \ldots \cdot 36 $ көбейтіндісін есептеу

sum j^2, j=1 to 100

$ \sum ^{100}_{j=1}j^{2} $ қосындының формуласы

1/2^2 + 1/3^2 + 1/5^2 + 1/7^2 + …

$\dfrac{1}{2^{2}}+\dfrac{1}{3^{2}}+\dfrac{1}{5^{2}}+\dfrac{1}{7^{2}}+\ldots$ қосындысының мәнін есептеу

taylor series sin x

$\sin x $ функциясын Тейлор қатарына жіктеу

asymptotes (2x^3 + 4x^2 - 9)/(3 - x^2)

$\dfrac{2x^{3}+4x^{2}-9}{3-x^{2}} $ функциясының ассимптоталарын табу

vertical asymptotes (x^5 - 12x^3 + 9x)/(x^3 - 4x)

$\dfrac{x^{5}-12x^{3}+9x}{x^{3}-4x} $ функциясының вертикаль ассимптотасын табу

oblique asymptotes (4x^3 + 1)/(x^2 - 1)

$\dfrac{4x^{3}+1}{x^{2}-1} $ функциясының көлбеу ассимптотасын табу

area between y=sin(x) and the x-axis from x=-4pi to 4pi

$y=\sin x,y=0,x=-4\pi ,x=4\pi $ сызықтарымен шектелген фигура ауданын табу

revolve f(x)=sqrt(4-x^2), x = -1 to 1, around the x-axis

$f\left( x\right) =\sqrt{4-x^{2}} $ функциясын -1 мен 1 аралығында $Ox$ осімен айналдырғанда пайда болатын дененің көлемін табу

arc length of y=x^2 from x=0 to 1

$y=x^{2} $ қисығының 0 мен 1 аралығындағы ұзындығын табу

5, 12, 13 triangle

Қабырғалары $5, 12, 13 $ болатын үшбұрыш салу

line through (1,2) and (2,1)

$\left( 1;2\right) $ және $\left( 2;1\right) $ нүктелерінен өтетін түзудің теңдеуі

line, slope=1/5, y-intercept=3

Бұрыштық коэффициенті $k=\dfrac{1}{5} $-ке және $Oy$ осін $\left( 0;3\right)$ нүктесінде қиятын түзу теңдеуі

plane through (0, 1, 0), (5, 6, 7), and (6, 7, 8)

$\left( 0;1;0\right) ,\left( 5;6;7\right) ,\left( 6;7;8\right) $ нүктелерінен өтетін жазықтық теңдеуі

circle through (0,0), (1,0), (0,1)

$\left( 0;0\right) ,\left( 1;0\right) ,\left( 0;1\right) $ нүктелерінен өтетін шеңбер теңдеуі

parabola with focus (3,4) and vertex (-4,5)

Фокусы $\left( 3;4\right) $ және төбесі $\left( -4;5\right) $ болатын парабола теңдеуі

y”+y=0, y(0)=2, y'(0)=1

Бастапқы шартпен берілген $y^{”}+y=0,y\left( 0\right) =2,y’\left( 0\right) =1$ дифференциалдық теңдеуін шешу

factor 70560

$70560 $ санын жай сандардың көбейтіндісі түрінде жазу

plot sin(x)

$\sin x $ функциясының графигін салу

sin x + cos x = 1

$\sin x + \cos x = 1 $ тригонометриялық теңдеуін шешу

expand \sin 4x

$\sin 4x $ өрнегін ашу

((3+4i)/5)^10

$\left( \dfrac{3+4i}{5}\right) ^{10} $ комплекс санының мәнін есептеу

exp(24+2i)

$e^{24+2i} $ мәнін есептеу

mean {21.3, 38.4, 12.7, 41.6}

$21.3, 38.4, 12.7, 41.6$ сандарының лық ортасын табу

variance {21.3, 38.4, 12.7, 41.6}

$21.3, 38.4, 12.7, 41.6$ шамаларының дисперсиясын есептеу

standard deviation 98.17, 112.3, 102.6, 94.3, 108.1

$98.17, 112.3, 102.6, 94.3, 108.1 $ сандарының стандартты ауытқуын есептеу

Осы тақырыптағы посттар

Пікір қалдыру

Сіздің электронды почтаңыз жарияланбайды, Міндетті жолдарды толтырып шығыңыз.