Логарифмдік теңдеулер (Рустюмова 3.4.1)

()

 +/-  - Есептің жауабын көрсету/көрсетпеу.

▲/▼ - Жауап орнын жасыру/шығару

   ×    - Сұрақты алып тастау.

Логарифмнің анықтамасын қолданып, теңдеулерді шешіңіз.

№ 1 Теңдеуді шешіңіз: ${\log _x}{(\sqrt[4]{{500}})^3} = - \frac{3}{4}$

Шешуі:

$$\text{ММЖ:}\, x \gt 0;\quad x \ne 1$$ $${\log _x}{500^{\frac{3}{4}}} = - \frac{3}{4}$$ $${x^{ - \frac{3}{4}}} = {500^{\frac{3}{4}}}$$

$${\left( {{x^{ - 1}}} \right)^{\frac{3}{4}}} = {500^{\frac{3}{4}}}$$ $${x^{ - 1}} = 500$$ $$x = \frac{1}{{500}}$$

Жауабы: $ \frac{1}{{500}}$

№ 2 Теңдеуді шешіңіз: ${\log _{11}}{\log _3}{\log _2}\frac{2}{{1 - x}} = 0$

Шешуі:

$$\text{ММЖ:}\, \frac{2}{{1 - x}} \gt 0$$ $$1 - x \gt 0$$ $$x \lt 1$$

$${\log _3}{\log _2}\frac{2}{{1 - x}} = 1$$ $${\log _2}\frac{2}{{1 - x}} = 3$$ $$\frac{2}{{1 - x}} = {2^3}$$ $$\frac{2}{{1 - x}} = 8$$

$$8 - 8x = 2$$ $$8x = 6$$ $$x = \frac{6}{8}$$ $$x = \frac{3}{4}$$

Жауабы: $ \frac{3}{4}$

№ 3 Теңдеуді шешіңіз: ${\log _{\frac{{64}}{{7 + x}}}}8 - \frac{1}{2} = 0$

Шешуі:

$${\log _{\frac{{64}}{{7 + x}}}}8 = \frac{1}{2}$$ $$\left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}{\frac{{64}}{{7 + x}} \gt 0}\\{\frac{{64}}{{7 + x}} \ne 1}\end{array}} \right. \Rightarrow $$ $$\left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}{7 + x \gt 0}\\{7 + x \ne 64}\end{array}} \right. \Rightarrow $$

$$\left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}{x \gt - 7}\\{x \ne 57}\end{array}} \right.$$ $${\left( {\frac{{64}}{{7 + x}}} \right)^{\frac{1}{2}}} = 8$$ $$\frac{{64}}{{7 + x}} = 64$$

$$\frac{1}{{7 + x}} = 1$$ $$7 + x = 1$$ $$x = - 6$$

Жауабы: $ - 6$

№ 4 Теңдеуді шешіңіз: ${\log _2}{\log _3}{\log _2}(10x + 12) = 1$

Шешуі:

$$\text{ММЖ:}\, 10x + 12 \gt 0$$ $$10x \gt - 12$$ $$x \gt - 1,2$$

$${\log _3}{\log _2}(10x + 12) = 2$$ $${\log _2}(10x + 12) = 9$$ $$10x + 12 = {2^9}$$

$$10x = 512 - 12$$ $$10x = 500$$ $$x = 50$$

Жауабы: $50$

№ 5 Теңдеуді шешіңіз: ${\log _3}{\log _2}\left( {{4^x} - 8} \right) = 1$

Шешуі:

$$\text{ММЖ:}\quad {4^x} - 8 \gt 0$$ $${4^x} \gt 8$$ $${2^{2x}} \gt {2^3}$$ $$2x \gt 3$$ $$x \gt 1,5$$

$${\log _2}\left( {{4^x} - 8} \right) = 3$$ $${4^x} - 8 = {2^3}$$ $${4^x} - 8 = 8$$

$${4^x} = 8 + 8$$ $${4^x} = 16$$ $$x = 2$$

Жауабы: $2$

№ 6 Теңдеуді шешіңіз: ${\log _4}x + 3{\log _2}x = 7$

Шешуі:

$$\text{ММЖ:}\quad x \gt 0$$ $${\log _{{2^2}}}x + 3{\log _2}x = 7$$

$$\frac{1}{2}{\log _2}x + 3{\log _2}x = 7$$ $$3\frac{1}{2}{\log _2}x = 7$$

$$\frac{7}{2}{\log _2}x = 7$$ $${\log _2}x = 2$$ $$x = {2^2}=4$$

Жауабы: $4$

№ 7 Теңдеуді шешіңіз: ${\log _9}x + 2{\log _3}x = 5$

Шешуі:

$$\text{ММЖ:}\quad x \gt 0$$ $${\log _{{3^2}}}x + 2{\log _3}x = 5$$ $$\frac{1}{2}{\log _3}x + 2{\log _3}x = 5$$

$$2\frac{1}{2}{\log _3}x = 5$$ $$\frac{5}{2}{\log _3}x = 5$$

$${\log _3}x = 2$$ $$x = {3^2}$$ $$x = 9$$

Жауабы: $9$

№ 8 Теңдеуді шешіңіз: ${3^{{{\log }_2}1,5x}} = {\log _7}343$

Шешуі:

$$\text{ММЖ:} \quad x \gt 0$$ $${3^{{{\log }_2}1,5x}} = {\log _7}{7^3}$$ $${3^{{{\log }_2}1,5x}} = 3$$

$${\log _2}1,5x = 1$$ $$1,5x = 2$$ $$\frac{3}{2}x = 2$$

$$x = \frac{4}{3}$$ $$x = 1\frac{1}{3}$$

Жауабы: $1\frac{1}{3}$

№ 9 Теңдеуді шешіңіз: ${3^{{{\log }_4}( - 5x)}} = {\log _5}125$

Шешуі:

$$\text{ММЖ:} \quad - 5x \gt 0$$ $$x \lt 0$$

$${3^{{{\log }_4}( - 5x)}} = 3$$ $${\log _4}( - 5x) = 1$$

$$ - 5x = 4$$ $$x = - \frac{4}{5} = - 0,8$$

Жауабы: $- 0,8$

№ 10 Теңдеуді шешіңіз: $2{\log _{{{\log }_2}x}}2 = 1$

Шешуі:

$$\text{ММЖ:} \quad x \gt 0$$ $${\log _2}x \ne 1$$ $$x \ne 2$$

$${\log _{{{\log }_2}x}}{2^2} = 1$$ $${\log _2}x = 4$$

$$x = {2^4}$$ $$x = 16$$

Жауабы: $16$

№ 11 Теңдеуді шешіңіз: ${\log _{\sqrt {6 - x} }}3 - 2 = 0$

Шешуі:

$$\left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}{6 - x \gt 0}\\{6 - x \ne 1}\end{array}} \right. \Rightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}{x \lt 6}\\{x \ne 5}\end{array}} \right.$$

$${\log _{\sqrt {6 - x} }}3 = 2$$ $${\left( {\sqrt {6 - x} } \right)^2} = 3$$

$$6 - x = 3$$ $$x = 3$$

Жауабы: $ 3$

№ 12 Теңдеуді шешіңіз: ${\log _3}|2x - 1| = 2$

Шешуі: $$|2x - 1| = {3^2}$$ $$|2x - 1| = 9$$

I жағдай: $$\left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}{2x - 1 \gt 0}\\{2x - 1 = 9}\end{array}} \right. \Rightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}{2x \gt 1}\\{2x = 10}\end{array}} \right. $$ $$ \Rightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}{x \gt \frac{1}{2}}\\{x = 5}\end{array}} \right.$$ $$5 \in \left( {\frac{1}{2}; + \infty } \right)$$

II жағдай: $$\left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}{2x - 1 \lt 0}\\{2x - 1 = - 9}\end{array}} \right. \Rightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}{2x \lt 1}\\{2x = - 8}\end{array}} \right. $$ $$\Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}x \lt \frac{1}{2}\\x = - 4\end{array} \right.$$ $$ - 4 \in \left( {\frac{1}{2}; + \infty } \right)$$

Жауабы: $ - 4;5$

№ 13 Теңдеуді шешіңіз: ${\log _{16}}x + {\log _4}x + {\log _2}x = 7$

Шешуі:

$$\text{ММЖ:} \quad x \gt 0$$ $${\log _{{2^4}}}x + {\log _{{2^2}}}x + {\log _2}x = 7$$ $$\frac{1}{4}{\log _2}x + \frac{1}{2}{\log _2}x + {\log _2}x = 7$$

$$\left( {\frac{1}{4} + \frac{1}{2} + 1} \right){\log _2}x = 7$$ $$1\frac{3}{4}{\log _2}x = 7$$ $$\frac{7}{4}{\log _2}x = 7$$

$${\log _2}x = 4$$ $$x = 2$$ $$x = 16$$

Жауабы: $16$

№ 14 Теңдеуді шешіңіз: ${\log _4}{\log _3}{\log _2}\left( {{x^2} - 1} \right) = 0$

Шешуі:

$$\text{ММЖ:} \quad {x^2} - 1 \gt 0$$ $${x^2} - 1 = 0$$ $${x^2} = 1$$ $$x = \pm 1$$

Логарифмдік теңдеулер (Рустюмова 3.4.1) $$x \in \left( { - \infty ; - 1} \right) \cup \left( { - 1; + \infty } \right)$$ $${\log _4}{\log _3}{\log _2}\left( {{x^2} - 1} \right)=0$$ $${\log _3}{\log _2}\left( {{x^2} - 1} \right) = 1$$

$${\log _2}\left( {{x^2} - 1} \right) = 3$$ $${x^2} - 1 = {2^3}$$ $${x^2} - 1 = 8$$ $${x^2} = 9$$ $$x = \pm 3$$

Жауабы: $-3;3$

№ 15 Теңдеуді шешіңіз: ${\log _{x + 2}}\left( {3{x^2} - 12} \right) = 2$

Шешуі:

$$\text{ММЖ:} \quad \left\{ \begin{array}{l}3{x^2} - 12 \gt 0\\x + 2 \gt 0\\x + 2 \ne 1\end{array} \right.$$ $$1)\quad 3{x^2} - 12 = 0$$ $$3{x^2} = 12$$ $${x^2} = 4$$ $$x = \pm 2$$ Логарифмдік теңдеулер (Рустюмова 3.4.1)$$x \in ( - \infty ; - 2) \cup (2; + \infty )$$

$$2)\quad x + 2 \gt 0$$ $$x \gt - 2$$ $$x \in ( - 2; + \infty )$$ $$3)\quad x + 2 \ne 1$$ $$x \ne - 1$$ Логарифмдік теңдеулер (Рустюмова 3.4.1) $$x \in (2; + \infty )$$ $${\log _{x + 2}}\left( {3{x^2} - 12} \right) = 2$$ $${(x + 2)^2} = 3{x^2} - 12$$

$${x^2} + 4x + 4 = 3{x^2} - 12$$ $$2{x^2} - 4x - 16 = 0$$ $${x^2} - 2x - 8 = 0$$ $$D = 4 + 32 = 36 \gt 0$$ $${x_1} = \frac{{2 + \sqrt {36} }}{2} = $$ $$\frac{{2 + 6}}{2} = 4$$ $${x_2} = \frac{{2 - \sqrt {36} }}{2} = $$ $$\frac{{2 - 6}}{2} = - 2$$ $$ - 2 \notin (2: + \infty )$$

Жауабы: $4$

№ 16 Теңдеуді шешіңіз: ${\log _x}(64 \cdot \sqrt[3]{4}) = 1\frac{2}{3}$

Шешуі:

$$\text{ММЖ:} \quad x \gt 0;\quad x \ne 1$$ $${\log _x}(64 \cdot \sqrt[3]{4}) = 1\frac{2}{3}$$ $${\log _x}\left( {{2^6} \cdot {2^{\frac{2}{3}}}} \right) = 1\frac{2}{3}$$

$${\log _x}{2^{6\frac{2}{3}}} = 1\frac{2}{3}$$ $$6\frac{2}{3}{\log _x}2 = 1\frac{2}{3}$$ $$\log _x^2 = 1\frac{2}{3}:6\frac{2}{3}$$

$$\log _x^2 = \frac{5}{3} \cdot \frac{3}{{20}}$$ $$\log _x^2 = \frac{1}{4}$$ $${x^{\frac{1}{4}}} = 2$$

$${\left( {{x^{\frac{1}{4}}}} \right)^4} = {2^4}$$ $$x = 16$$

Жауабы: $ 16$

№ 17 Теңдеуді шешіңіз: ${\log _{x + 20}}(2x - \sqrt {x + 20} ) = \frac{1}{2}$

Шешуі:

$${(x + 20)^{\frac{1}{2}}} = 2x - \sqrt {x + 20} $$ $$\sqrt {x + 20} = 2x - \sqrt {x + 20} $$ $$2\sqrt {x + 20} = 2x$$

$$\sqrt {x + 20} = x$$ $$x + 20 = {x^2},\quad x \gt 0$$ $${x^2} - x - 20 = 0$$

$$D = 1 + 80 = 81$$ $${x_1} = \frac{{1 + \sqrt {81} }}{2} = $$ $$\frac{{1 + 9}}{2} = \frac{{10}}{2} = 5$$ $${x_2} = \frac{{1 - \sqrt {21} }}{2} = \frac{{1 - 9}}{2} $$ $$= \frac{{ - 8}}{2} = - 4 \quad{бөгде \, түбір}$$

Жауабы: $5$

№ 18 Теңдеуді шешіңіз: ${2^{\frac{1}{{{{\log }_8}x}}}} = \frac{1}{{64}}$

Шешуі:

$${2^{\frac{1}{{{{\log }_8}x}}}} = {2^{ - 6}}$$ $$\frac{1}{{{{\log }_8}x}} = - 6$$ $$ - 6 \cdot \log _8^x = 1$$

$$ - 6 \cdot {\log _{{2^3}}}x = 1$$ $$ - 6 \cdot \frac{1}{3}{\log _2}x = 1$$ $$ - 2{\log _2}x = 1$$

$${\log _2}x = - \frac{1}{2}$$ $$x = {2^{ - \frac{1}{2}}}$$ $$x = \frac{1}{{\sqrt 2 }}$$

Жауабы: $\frac{1}{{\sqrt 2 }}$

№ 19 Теңдеуді шешіңіз: $\ln (2x + 1) \cdot \ln (9 - 4x) = 0$

Шешуі:

$$\text{ММЖ:}$$ $$\left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}{2x + 1 \gt 0}\\{9 - 4x \gt 0}\end{array}} \right. \Rightarrow $$ $$\left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}{x \gt - \frac{1}{2}}\\{x \lt 2\frac{1}{4}}\end{array}} \right. \Rightarrow $$

$$\left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}{2x \gt - 1}\\{4x \lt 9}\end{array}} \right. \Rightarrow $$ $$ - \frac{1}{2} \lt x \lt 2\frac{1}{4}$$

$${\ln (2x + 1) = 0}$$ $${2x + 1 = 1}$$ $${2x = 0}$$ $${x = 0}$$ $${0 \in \left( { - \frac{1}{2}:2\frac{1}{4}} \right)}$$

$${\ln (9 - 4x) = 0}$$ $${9 - 4x = 1}$$ $${4x = 8}$$ $${x = 2}$$ $${2 \in \left( { - \frac{1}{2};2\frac{1}{4}} \right)}$$

Жауабы: $0;\,2$

№ 20 Теңдеуді шешіңіз: $\log _x^{\sqrt[3]{4}} = 0,1(6)$

Шешуі:

$$\text{ММЖ:}$$ $$x \gt 0;\quad x \ne 1$$ $${\log _x}\sqrt[3]{4} = 0,1(6)$$ $${\log _x}\sqrt[3]{{{2^2}}} = \frac{{15}}{{90}}$$

$${\log _x}\sqrt[3]{{{2^2}}} = \frac{{15}}{{90}}$$ $${\log _x}{2^{\frac{2}{3}}} = \frac{{15}}{{90}}$$

$$\log _x^2 = \frac{{15}}{{90}} \cdot \frac{3}{2}$$ $$\log _x^2 = \frac{1}{4}$$

$${x^{\frac{1}{4}}} = 2$$ $$x = {2^4}$$ $$x = 16$$

Жауабы: $16$

№ 21 Теңдеуді шешіңіз: ${\log _x}(36 \cdot \sqrt[3]{{36}}) = 2,(6)$

Шешуі:

$$\text{ММЖ:}$$ $$x \gt 0;\quad x \ne 1$$ $${\log _x}(36 \cdot \sqrt[3]{{36}}) = 2,(6)$$ $${\log _x}\left( {{6^2} \cdot {6^{\frac{2}{3}}}} \right) = 2\frac{6}{9}$$

$${\log _x}{6^{2\frac{2}{3}}} = 2\frac{6}{9}$$ $$2\frac{2}{3}{\log _x}6 = 2\frac{6}{9}$$ $${\log _x}6 = 2\frac{6}{9}:2\frac{2}{3}$$

$${\log _x}6 = \frac{{24}}{9}:\frac{8}{3}$$ $${\log _x}6 = \frac{{24}}{9} \cdot \frac{3}{8}$$ $${\log _x}6 = 1$$ $$x = 6$$

Жауабы: $6$

№ 22 Теңдеуді шешіңіз: ${\log _x}(8 \cdot \sqrt[5]{{0,25}}) = \frac{{13}}{5}$

Шешуі:

$${\log _x}\left( {{2^3} \cdot \sqrt[5]{{\frac{1}{4}}}} \right) = \frac{{13}}{5}$$ $${\log _x}\left( {{2^3} \cdot {2^{ - \frac{2}{5}}}} \right) = \frac{{13}}{5}$$

$${\log _x}{2^{3 - \frac{2}{5}}} = \frac{{13}}{5}$$ $${\log _x}{2^{\frac{{13}}{5}}} = \frac{{13}}{5}$$

$$\frac{{13}}{5}{\log _x}2 = \frac{{13}}{5}$$ $${\log _x}2 = 1$$ $$x = 2$$

Жауабы: $2$

№ 23 Теңдеуді шешіңіз: $\left( {3{x^2} - 5x - 2} \right){\log _3}(5 - 4x) = 0$

Шешуі:

$$\left\{ \begin{array}{l}3{x^2} - 5x - 2 = 0\\{\log _3}(5 - 4x) = 0\\5 - 4x \gt 0\end{array} \right.$$

$$3{x^2} - 5x - 2 = 0$$ $$D = 25 + 24 = 49 \gt 0$$ $${x_{1/2}} = \frac{{5 \pm \sqrt {49} }}{6} = \frac{{5 \pm 7}}{6}$$ $${x_1} = 2;\quad {x_2} = - \frac{1}{3}$$

$${\log _3}(5 - 4x) = 0$$ $$5 - 4x = 1$$ $$4x = 4$$ $$x = 1$$

$$5 - 4x \gt 0$$ $$4x \lt 5$$ $$x \lt 1,25$$

Жауабы: $ - \frac{1}{3};\,1$

№ 24 Теңдеуді шешіңіз: $\left( {4{x^2} + 5x - 6} \right){\log _2}(2x - 6) = 0$

Шешуі:

$$\left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}{2x - 6 \gt 0}\\{4{x^2} + 5x - 6 = 0}\\{{{\log }_2}(2x - 6) = 0}\end{array}} \right.$$ $$2x - 6 \gt 0$$ $$2x \gt 6, \quad x \gt 3$$

$$4{x^2} + 5x - 6 = 0$$ $$D = 25 + 96 = 121 \gt 0$$ $${x_1} = \frac{{ - 5 + \sqrt {121} }}{8} =$$ $$= \frac{{ - 5 + 11}}{8} = \frac{3}{4}$$ $${x_2} = \frac{{ - 5 - \sqrt {721} }}{8} =$$ $$= \frac{{ - 5 - 11}}{8} = - 2$$

$${\log _2}(2x - 6) = 0$$ $${\mkern 1mu} 2x - 6 = 1$$ $$2x = 7$$ $$x = 3,5$$

Жауабы: $3,5$

№ 25 Теңдеуді шешіңіз: ${{{\log }_3}\left( {{3^x} - 2} \right) = 1 - x}$

Шешуі:

$$\text{ММЖ:}$$ $${{3^x} - 2 \gt 0}$$ $${{3^x} \gt 2}$$ $${x \gt {{\log }_3}2}$$

$${{{\log }_3}\left( {{3^x} - 2} \right) = 1 - x}$$ $${{3^x} - 2 = {3^{1 - x}}}$$ $${{3^x} - 2 = \frac{3}{{{3^x}}}}$$ $${{3^{2x}} - 2 \cdot {3^x} - 3 = 0}$$ $${{3^x} = t}$$

$${t^2} - 2t - 3 = 0$$ $${D = 4 + 12 = 16}$$ $${{t_1} = \frac{{2 + 4}}{2} = 3}$$ $${{t_2} = \frac{{2 - 4}}{2} = - 1}$$

$${3^x} = 3$$ $$x = 1$$ $${3^x} \ne - 1$$

Жауабы: $1$

№ 26 Теңдеуді шешіңіз: ${\log _2}\left( {9 - {2^x}} \right) = {10^{\lg (3 - x)}}$

Шешуі:

$$\text{ММЖ:} \quad \left\{ \begin{array}{l}9 - {2^x} \gt 0\\3 - x \gt 0\end{array} \right. \Rightarrow $$ $$\left\{ \begin{array}{l}{2^x} \lt 9\\x \lt 3\end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}x \lt {\log _2}9\\x \lt 3\end{array} \right.$$Логарифмдік теңдеулер (Рустюмова 3.4.1)$$x \in ( - \infty ;3)$$

$${\log _2}\left( {9 - {2^x}} \right) = {10^{\lg (3 - x)}}$$ $${\log _2}\left( {9 - {2^x}} \right) = 3 - x$$ $$9 - {2^x} = {2^{3 - x}}$$ $$9 - {2^x} = \frac{8}{{{2^x}}}$$ $$9 \cdot {2^x} - {2^{2x}} - 8 = 0$$ $${2^{2x}} - 9 \cdot {2^x} + 8 = 0$$ $${2^x} = t$$

$${t^2} - 9t + 8 = 0$$ $$D = 21 - 32 = 49$$ $${t_1} = \frac{{9 + 7}}{2} = 8$$ $${t_2} = \frac{{9 - 7}}{2} = 1$$ $${2^x} = 8;\quad {2^x} = 1$$ $$x = 3;\quad x = 0$$ $$x = 3 - \text{бөгде түбір}$$

Жауабы: $0$

№ 27 Теңдеуді шешіңіз: ${\log _5}\left( {2 + 3 \cdot {5^{ - x}}} \right) = x + 1$

Шешуі:

$$2 + 3 \cdot {5^{ - x}} = {5^{x + 1}}$$ $$2 + \frac{3}{{{5^x}}} = 5 \cdot {5^x}$$ $$5 \cdot {5^{2x}} = 2 \cdot {5^x} + 3$$ $$5 \cdot {5^{2x}} - 2 \cdot {5^x} - 3 = 0$$

$${5^x} = t$$ $$5{t^2} - 2t - 3 = 0$$ $$D = 4 + 60 = 64$$ $${t_1} = \frac{{2 + 8}}{{10}} = 1$$ $${t_2} = \frac{{2 - 8}}{{10}} = - \frac{3}{5}$$

$${5^x} = 1$$ $$x = 0$$ $${5^x} \ne - \frac{3}{5}$$

Жауабы: $0$

№ 28 Теңдеуді шешіңіз: ${\log _2}\left( {5 \cdot {2^x} + 3} \right) = 2x + 1$

Шешуі:

$$5 \cdot {2^x} + 3 = {2^{2x + 1}}$$ $$5 \cdot {2^x} + 3 - {2^{2x + 1}} = 0$$ $$5 \cdot {2^x} + 3 - 2 \cdot {2^{2x}} = 0$$ $$2 \cdot {2^{2x}} - 5 \cdot {2^x} - 3 = 0$$

$${2^x} = t$$ $$2{t^2} - 5t - 3 = 0$$ $${t_1} = \frac{{5 + 7}}{4} = 3$$ $${t_2} = \frac{{5 - 7}}{4} = - \frac{1}{2}$$

$${2^x} = 3$$ $$x = {\log _2}3$$ $${2^x} \ne - \frac{1}{2}$$

Жауабы: ${\log _2}3$

№ 29 Теңдеуді шешіңіз: ${\log _7}\left( {6 + {7^{ - x}}} \right) = x + 1$

Шешуі:

$$6 + {7^{ - x}} = {7^{x + 1}}$$ $$6 + \frac{1}{{{7^x}}} = 7 \cdot {7^x}$$ $$7 \cdot {7^{2x}} - 6 \cdot {7^x} - 1 = 0$$ $${7^x} = t$$

$$7{t^2} - 6t - 1 = 0$$ $$D = 36 + 28 = 64$$ $${t_1} = \frac{{6 + 8}}{{14}} = 1$$ $${t_2} = \frac{{6 - 8}}{{14}} = - \frac{1}{7}$$

$${7^x} = 1$$ $$x = 0$$ $${7^x} \ne - \frac{1}{7}$$

Жауабы: $0$

№ 30 Теңдеуді шешіңіз: $\lg \left( {81 \cdot \sqrt[3]{{{3^{{x^2} - 8x}}}}} \right) = 0$

Шешуі:

$$81 \cdot \sqrt[3]{{{3^{{x^2} - 8x}}}} = 1$$ $${3^4} \cdot {3^{\frac{{{x^2} - 8x}}{3}}} = 1$$ $${3^{4 + \frac{{{x^2} - 8x}}{3}}} = 1$$ $${3^{4 + \frac{{{x^2} - 8x}}{3}}} = {3^0}$$

$$4 + \frac{{{x^2} - 8x}}{3} = 0$$ $$\frac{{12 + {x^2} - 8x}}{3} = 0$$ $$12 + {x^2} - 8x = 0$$

$${x^2} - 8x + 12 = 0$$ $$\left\{ \begin{array}{l}{x_1} + {x_2} = 8\\{x_1} \cdot {x_2} = 12\end{array} \right.$$ $${x_1} = 2;\quad {x_2} = 6$$

Жауабы: $2;\,6$

№ 31 Теңдеуді шешіңіз: ${\log _{2x + 7}}(2\sqrt {2x + 7} - 2x + 5) = 0,5$

Шешуі:

$2\sqrt {2x + 7} - 2x + 5 = $ ${(2x + 7)^{0,5}}$ $$2\sqrt {2x + 7} - 2x + 5 = \sqrt {2x + 7} $$ $$\sqrt {2x + 7} - 2x + 5 = 0$$ $$\sqrt {2x + 7} - 2x - 7 + 12 = 0$$ $$\sqrt {2x + 7} - (2x + 7) + 12 = 0$$

$$\sqrt {2x + 7} = t,\quad t \gt 0$$ $$t - {t^2} + 12 = 0$$ $$\left\{ \begin{array}{l}{t_1} + {t_2} = 1\\{t_1} \cdot {t_2} = - 12\end{array} \right.$$ $${t_1} = -3,\quad {t_2} = 4$$

$$\sqrt {2x + 7} = 4$$ $$2x + 7 = 16$$ $$2x = 9$$ $$x = 4,5$$

Жауабы: $4,5$

№ 32 Теңдеуді шешіңіз: ${\log _6}\left( {5 + {6^{ - x}}} \right) = x + 1$

Шешуі:

$$5 + {6^{ - x}} = {6^{x + 1}}$$ $$5 + \frac{1}{{{6^x}}} = 6 \cdot {6^x}$$ $$\frac{{5 \cdot {6^x} + 1}}{{{6^x}}} = 6 \cdot {6^x}$$ $$6 \cdot {6^{2x}} = 5 \cdot {6^x} + 1$$ $$6 \cdot {6^{2x}} - 5 \cdot {6^x} - 1 = 0$$

$${6^x} = t$$ $$6{t^2} - 5t - 1 = 0$$ $$D = 25 + 24 = 49 \gt 0$$ $${t_1} = \frac{{5 + 7}}{{12}} = 1$$ $${t_2} = \frac{{5 - 7}}{{12}} = - \frac{1}{6}$$

$${6^x} = 1;\quad {6^x} \ne - \frac{1}{6}$$ $$x = 0$$

Жауабы: $0$

№ 33 Теңдеуді шешіңіз: ${\log _{256}}{x^2} + {\log _{16}}{x^2} + {\log _4}{x^2} =$ $ 7{\log _7}7$

Шешуі:

$${\log _{{4^4}}}{x^2} + {\log _{{4^2}}}{x^2} + {\log _4}{x^2} = 7$$ $\frac{1}{4}{\log _4}{x^2} + \frac{1}{2}{\log _4}{x^2} + {\log _4}{x^2} $ $= 7$ $$\left( {\frac{1}{4} + \frac{1}{2} + 1} \right) \cdot {\log _4}{x^2} = 7$$

$$\frac{7}{4}{\log _4}{x^2} = 7$$ $${\log _4}{x^2} = 7 \cdot \frac{4}{7}$$ $${\log _4}{x^2} = 4$$

$${x^2} = {4^4}$$ $${x^2} = 256$$ $$x = \pm 16$$

Жауабы: $\pm 16$

№34 Теңдеуді шешіңіз: ${\log _8}\left( {4 - {{\log }_6}(5 - x)} \right) = \frac{1}{3}$

Шешуі:

$$\text{ММЖ:}$$ $$5 - x \gt 0,\quad x \lt 5$$ $$4 - {\log _6}(5 - x) \gt 0$$ $${\log _6}(5 - x) \lt 4$$ $$5 - x \lt 1296,\quad x \gt - 1291$$ $$x \in ( - 1291;5)$$

$${\log _8}\left( {4 - {{\log }_6}(5 - x)} \right) = \frac{1}{3}$$ $$4 - {\log _6}(5 - x) = {8^{\frac{1}{3}}}$$ $$4 - {\log _6}(5 - x) = {\left( {{2^3}} \right)^{\frac{1}{3}}}$$ $$4 - {\log _6}(5 - x) = 2$$

$${\log _6}(5 - x) = 2$$ $$5 - x = {6^2}$$ $$5 - x = 36$$ $$x = - 31$$

Жауабы: $-31$

Есептер QAZMATH.NET сайтынан алынды.

Есеп шешімдерінің авторы Қизатолла Серікбек

 

Жазба сіз үшін қаншалықты қажет болды?

Жұлдызшаның үстінен басыңыз!

Сіз бұл жазбаны қажетті деп таптыңыз...

Әлеуметтік желіде бөлісіңіз!

Бұл жазбаның сіз үшін қажетті болмағаны өкінішті!

Жазбамызды жақсартайық!

Жазбаны жақсартуға қандай ұсыныс айтар едіңіз?

Осы тақырыптағы посттар

Пікір қалдыру

Сіздің электронды почтаңыз жарияланбайды, Міндетті жолдарды толтырып шығыңыз.