Алгебралық теңдеулер жүйесін шешу (Рустюмова 1.4.1)

()

 +/-  - Есептің жауабын көрсету/көрсетпеу.

▲/▼ - Жауап орнын жасыру/шығару

   ×    - Сұрақты алып тастау.

Теңдеулер жүйесін алмастыру тәсілімен шешіңіз

№ 1 Теңдеулер жүйесін алмастыру тәсілімен шешіңіз: ${\left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}{x - y = 6(x + y)}\\{{x^2} - {y^2} = 6}\end{array}} \right.}$

Шешуі: $${ \Rightarrow \quad \left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}{x - y = 6x + 6y}\\{(x - y)(x + y) = 6}\end{array}} \right.}$$ $${(6x + 6y)(x + y) = 6}$$ $${6{{(x + y)}^2} = 6}$$ $${{{(x + y)}^2} = 1}$$ $${x + y = \pm 1}$$ $$1)\left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}{x + y = 1}\\{x - y = 6}\end{array} \Rightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}{x + y = 1}\\{x = y + 6}\end{array}} \right.} \right.$$ $${y + 6 + y = 1}$$ $${y + 6 + y = 1}$$ $$y = - 2,5;\quad x = 3,5$$ $$2)\left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}{x + y = - 1}\\{x - y = 6}\end{array} \Rightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}{x + y = - 1}\\{x = y + 6}\end{array} \Rightarrow } \right.} \right.$$ $${y + 6 + y = - 1}$$ $${2y = - 7}$$ $${y = - 3,5;\quad x = 2,5}$$ Жауабы: $(3,5; - 2,5),\quad (2,5; - 3,5)$

№ 2 Теңдеулер жүйесін алмастыру тәсілімен шешіңіз: ${\left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}{{x^2} + xy = 2}\\{y - 3x = 7}\end{array}} \right.}$

Шешуі: $${\left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}{y = 3x + 7}\\{{x^2} + xy = 2}\end{array}} \right.}$$ $${{x^2} + x(3x + 7) = 2}$$ $${{x^2} + 3{x^2} + 7x - 2 = 0}$$ $${4{x^2} + 7x - 2 = 0}$$ $${4{x^2} + 8x - x - 2 = 0}$$ $${4x(x + 2) - (x + 2) = 0}$$ $${(x + 2)(4x - 1) = 0}$$ $${{x_1} = - 2;\quad {x_2} = \dfrac{1}{4}}$$ $${{y_1} = 3 \cdot ( - 2) + 7 = 1;\quad {y_2} = 3 \cdot \dfrac{1}{4} + 7 = 7\dfrac{3}{4}}$$ Жауабы: ${( - 2;1),\quad \left( {\dfrac{1}{4};7\dfrac{3}{4}} \right)}$

№ 3 Теңдеулер жүйесін алмастыру тәсілімен шешіңіз: ${\left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}{x + {y^2} = 2}\\{2{y^2} + {x^2} = 3}\end{array}} \right.}$

Шешуі: $${\left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}{{y^2} = 2 - x}\\{2{y^2} + {x^2} = 3}\end{array}} \right.}$$ $${2(2 - x) + {x^2} = 3}$$ $${{x^2} - 2x + 4 - 3 = 0}$$ $${{{(x - 1)}^2} = 0}$$ $${x = 1}$$ $${{y^2} = 2 - 1 = 1}$$ $${y = \pm 1}$$ Жауабы: ${(1;1),\quad (1; - 1)}$

№ 4 Теңдеулер жүйесін алмастыру тәсілімен шешіңіз: ${\left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}{{y^2} + 1 - x = 0}\\{{y^2} + {y^3} = xy}\end{array}} \right.}$

Шешуі: $${\left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}{x = {y^2} + 1}\\{{y^2} + {y^3} = xy}\end{array}} \right.}$$ $${{y^3} + {y^2} = \left( {{y^2} + 1} \right)y}$$ $${{y^3} + {y^2} = {y^3} + y}$$ $${{y^2} - y = 0}$$ $${y(y - 1) = 0}$$ $${{y_1} = 0;\quad {y_2} = 1}$$ $${x_1} = {0^2} + 1 = 1;\quad {x_2} = {1^2} + 1 = 2$$ Жауабы: $(1;0),\quad (2;1)$

№ 5 Теңдеулер жүйесін алмастыру тәсілімен шешіңіз: ${\left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}{{{(x + 1)}^2} + {{(y - 1)}^2} = 1}\\{x + y = 1}\end{array}} \right.}$

Шешуі: $${x = 1 - y}$$ $${{{(x + 1)}^2} + {x^2} = 1}$$ $${{x^2} + 2x + 1 + {x^2} - 1 = 0}$$ $${2{x^2} + 2x = 0}$$ $${x(x + 1) = 0}$$ $${{x_1} = 0,\quad {x_2} = - 1}$$ $${1 - y = 0,\quad 1 - {y_2} = - 1}$$ $${{y_1} = 1,\quad {y_2} = 2}$$ Жауабы: ${(0;1),\quad ( - 1;2)}$

№ 6 Теңдеулер жүйесін алмастыру тәсілімен шешіңіз: ${\left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}{3x + y = 2(x - y)}\\{{{(3x + y)}^2} + 2{{(x - y)}^2} = 96}\end{array}} \right.}$

Шешуі: $${{{(2(x - y))}^2} + 2{{(x - y)}^2} = 96}$$ $${6{{(x - y)}^2} = 96}$$ $${{{(x - y)}^2} = 16}$$ $${x - y = 4\quad {\text{ немесе}}\quad x - y = - 4}$$ $${\left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}{x - y = 4}\\{3x + y = 2(x - y)}\end{array}} \right. \Rightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}{x - y = 4}\\{3x + y = 2 \cdot 4}\end{array} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}x - y = 4\\3x + y = 8\end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}y = x - 4\\3x + x - 4 = 8\end{array} \right.} \right.}$$ $$4x = 12,\quad {x_1} = 3,\quad {y_1} = - 1$$ $$\left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}{x - y = - 4}\\{3x + y = 2(x - y)}\end{array}} \right. \Rightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}{x - y = - 4}\\{3x + y = 2 \cdot ( - 4)}\end{array}} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l}y = x + 4\\3x + x + 4 = - 8\end{array} \right.$$ $$4x = - 12,\quad {x_2} = - 3,\quad {y_2} = 1$$ Жауабы: $(3; - 1),\quad ( - 3;1)$

№ 7 Теңдеулер жүйесін алмастыру тәсілімен шешіңіз: ${\left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}{x + 2y = 1}\\{{x^2} - 3xy - 2{y^2} = 2}\end{array}} \right.}$

Шешуі: $${x = 1 - 2y}$$ $${{{(1 - 2y)}^2} - 3(1 - 2y) \cdot y - 2{y^2} = 2}$$ $${1 - 4y + 4{y^2} - 3y + 6{y^2} - 2{y^2} - 2 = 0}$$ $${8{y^2} - 7y - 1 = 0}$$ $${8{y^2} - 8y + y - 1 = 0}$$ $${8y(y - 1) + y - 1 = 0}$$ $${(y - 1)(8y + 1) = 0}$$ $${{y_1} = 1,\quad {y_2} = - \dfrac{1}{8}}$$ $${{x_1} = 1 - 2 \cdot 1 = - 1;\quad {y_2} = 1 - 2 \cdot \left( { - \dfrac{1}{8}} \right) = 1\dfrac{1}{4}}$$ Жауабы: ${( - 1;1),\quad \left( {1\dfrac{1}{4}; - \dfrac{1}{8}} \right)}$

№ 8 Теңдеулер жүйесін алмастыру тәсілімен шешіңіз: ${\left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}{{x^2} + xy = \dfrac{3}{4}}\\{\dfrac{x}{y} + 1 = \dfrac{3}{2}}\end{array}} \right.}$

Шешуі: $${\left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}{x(x + y) = \dfrac{3}{4}}\\{\dfrac{x}{y} = \dfrac{1}{2}}\end{array}} \right.}$$ $${y = 2x}$$ $${x(x + 2x) = \dfrac{3}{4}}$$ $${3{x^2} = \dfrac{3}{4},\quad {x^2} = \dfrac{1}{4}}$$ $${{x_1} = \dfrac{1}{2};\quad {x_2} = - \dfrac{1}{2}}$$ $${{y_1} = 2 \cdot \dfrac{1}{2} = 1;\quad {y_2} = 2 \cdot \left( { - \dfrac{1}{2}} \right) = - 1}$$ Жауабы: ${\left( {\dfrac{1}{2};1} \right),\quad \left( { - \dfrac{1}{2}; - 1} \right)}$

№ 9 Теңдеулер жүйесін алмастыру тәсілімен шешіңіз: $\left\{ \begin{array}{l}{x^2} - 2xy = 7\\x = 3y - 2\end{array} \right.$

Шешуі: $${x = 3y - 2}$$ $${{{(3y - 2)}^2} - 2(3y - 2) \cdot y = 7}$$ $${9{y^2} - 12y + 4 - 6{y^2} + 4y - 7 = 0}$$ $${3{y^2} - 8y - 3 = 0}$$ $${3{y^2} - 9y + y - 3 = 0}$$ $${3y(y - 3) + (y - 3) = 0}$$ $${(y - 3)(3y + 1) = 0}$$ $${{y_1} = 3,\quad {x_1} = 3 \cdot 3 - 2 = 7}$$ $${{y_2} = - \dfrac{1}{3},\quad {x_2} = 3 \cdot \left( { - \dfrac{1}{3}} \right) - 2 = - 3}$$ Жауабы: $(7;3),\quad \left( { - 3; - \dfrac{1}{3}} \right)$

№ 10 Теңдеулер жүйесін алмастыру тәсілімен шешіңіз: ${\left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}{\dfrac{{y - 2}}{{x - 1}} = 2}\\{y - 2x = {x^2} - 1}\end{array}} \right.}$

Шешуі: $${\left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}{y - 2 = 2x - 2,\quad x \ne 1}\\{y - 2x = {x^2} - 1}\end{array}} \right. \Rightarrow \left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}{y = 2x,\quad x \ne 1}\\{2x - 2x = {x^2} - 1}\end{array}} \right.}$$ $${{x^2} - 1 = 0}$$ $${{x_1} \ne 1;\quad {x_2} = - 1}$$ $${y = 2 \cdot ( - 1) = - 2}$$ Жауабы: ${( - 1; - 2)}$

№ 11 Теңдеулер жүйесін алмастыру тәсілімен шешіңіз: $\left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}{2x - y = 1}\\{2{x^2} - {y^2} + x + y = - 11}\end{array}} \right.$

Шешуі: $${y = 2x - 1}$$ $${2{x^2} - {{(2x - 1)}^2} + x + 2x - 1 = - 11}$$ $${2{x^2} - 4{x^2} + 4x - 1 + x + 2x - 1 + 11 = 0}$$ $${ - 2{x^2} + 7x + 9 = 0}$$ $${2{x^2} - 7x - 9 = 0}$$ $${2{x^2} - 9x + 2x - 9 = 0}$$ $${x(2x - 9) + (2x - 9) = 0}$$ $${(x + 1)(2x - 9) = 0}$$ $${{x_1} = - 1;\quad {x_2} = 4,5}$$ $${{x_1} = - 1;\quad {x_2} = 4,5}$$ $${y_1} = 2 \cdot ( - 1) - 1 = - 3;\quad {y_2} = 2 \cdot 4,5 - 1 = 8$$ Жауабы: $( - 1;\,\, - 3),\quad (4,5;\,\,8)$

№ 12 Теңдеулер жүйесін алмастыру тәсілімен шешіңіз: ${\left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}{2{x^2} - {y^2} = 4}\\{{x^2} + 3{y^2} - 5x = 6}\end{array}} \right.}$

Шешуі: $${{y^2} = 2{x^2} - 4}$$ $${{x^2} + 3\left( {2{x^2} - 4} \right) - 5x = 6}$$ $${7{x^2} - 5x - 12 - 6 = 0}$$ $${7{x^2} - 5x - 18 = 0}$$ $${7{x^2} - 14x + 9x - 18 = 0}$$ $${7x(x - 2) + 9(x - 2) = 0}$$ $${(x - 2)(7x + 9) = 0}$$ $${{x_1} = 2}$$ $${{y^2} = 2 \cdot {2^2} - 4 = 4}$$ $${y = \pm 2}$$ $${{x_2} = - \dfrac{9}{7}}$$ $${{y^2} = 2 \cdot {{\left( { - \dfrac{9}{7}} \right)}^2} - 4 = \dfrac{{162 - 49 \cdot 4}}{{49}} \lt 0}, \quad {y \in \emptyset }$$ Жауабы: ${(2;\, - 2),\quad (2;\,2)}$

№ 13 Теңдеулер жүйесін алмастыру тәсілімен шешіңіз: ${\left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}{\dfrac{{1 + x + {x^2}}}{{1 + y + {y^2}}} = 3}\\{x + y = 6}\end{array}} \right.}$

Шешуі: $${x = 6 - y}$$ $${1 + 6 - y + {{(6 - y)}^2} = 3 + 3y + 3{y^2}}$$ $${36 - 12y + {y^2} + 7 - y - 3 - 3y - 3{y^2} = 0}$$ $${ - 2{y^2} - 16y + 40 = 0}$$ $${{y^2} + 8y - 20 = 0}$$ $${{y^2} + 10y - 2y - 20 = 0}$$ $${y(y + 10) - 2(y + 10) = 0}$$ $${(y - 2)(y + 10) = 0}$$ $${{y_1} = 2}$$ $${{x_1} = 6 - 2 = 4}$$ $${{y_2} = - 10}$$ $${{x_2} = 6 - ( - 10) = 16}$$ Жауабы: ${(4;\,2);\quad (16;\, - 10)}$

№ 14 Теңдеулер жүйесін алмастыру тәсілімен шешіңіз: ${\left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}{\dfrac{{{x^2} + y + 1}}{{{y^2} + x + 1}} = \dfrac{3}{2}}\\{x - y = 1}\end{array}} \right.}$

Шешуі: $${x = y + 1}$$ $${\dfrac{{{{(y + 1)}^2} + y + 1}}{{{y^2} + y + 1 + 1}} = \dfrac{3}{2}}$$ $${2 \cdot \left( {{y^2} + 2y + 1 + y + 1} \right) = 3 \cdot \left( {{y^2} + y + 2} \right)}$$ $${2{y^2} + 6y + 4 = 3{y^2} + 3y + 6}$$ $${{y^2} - 3y + 2 = 0}$$ $${{y^2} - y - 2y + 2 = 0}$$ $${y(y - 1) - 2(y - 1) = 0}$$ $${(y - 2)(y - 1) = 0}$$ $${{y_1} = 2;\quad {y_2} = 1}$$ $${{x_1} = 2 + 1 = 3;\quad {x_2} = 1 + 1 = 2}$$ Жауабы: ${(3;2),\quad (2;1)}$

№ 15 Теңдеулер жүйесін алмастыру тәсілімен шешіңіз: ${\left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}{x + y = - 8}\\{{x^2} + {y^2} + 6x + 2y = 0}\end{array}} \right.}$

Шешуі: $${x = - 8 - y}$$ $${{{( - 8 - y)}^2} + {y^2} + 6( - 8 - y) + 2y = 0}$$ $${64 + 16y + {y^2} + {y^2} - 48 - 6y + 2y = 0}$$ $${2{y^2} + 12y + 16 = 0}$$ $${{y^2} + 6y + 8 = 0}$$ $${{y^2} + 2y + 4y + 8 = 0}$$ $${y(y + 2) + 4(y + 2) = 0}$$ $${(y + 2)(y + 4) = 0}$$ $${{y_1} = - 2;\quad {x_1} = - 8 - ( - 2) = - 6}$$ $${{y_2} = - 4;\quad {x_2} = - 8 - ( - 4) = - 4}$$ Жауабы: ${( - 6; - 2),\quad ( - 4; - 4)}$

№ 16 Теңдеулер жүйесін алмастыру тәсілімен шешіңіз: ${\left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}{2xy = - 1}\\{{x^2} - {y^2} = \dfrac{3}{4}}\end{array}} \right.}$

Шешуі: $${x = - \dfrac{1}{{2y}}}$$ $${{{\left( { - \dfrac{1}{{2y}}} \right)}^2} - {y^2} = \dfrac{3}{4}}$$ $${\dfrac{1}{{4{y^2}}} - {y^2} = \dfrac{3}{4}\quad \quad | \times 4{y^2}}$$ $${1 - 4{y^4} = 3{y^2}}$$ $${4{y^4} + 3{y^2} - 1 = 0}$$ $${4{y^4} + 4{y^2} - {y^2} - 1 = 0}$$ $${4{y^2}\left( {{y^2} + 1} \right) - \left( {{y^2} + 1} \right) = 0}$$ $${\left( {{y^2} + 1} \right)\left( {4{y^2} - 1} \right) = 0}$$ $${\left( {{y^2} + 1} \right)(2y - 1)(2y + 1) = 0}$$ $${{y_1} = \dfrac{1}{2};\quad {x_1} = - \dfrac{1}{{2 \cdot \dfrac{1}{2}}} = - 1}$$ $${{y_2} = - \dfrac{1}{2};\quad {x_2} = - \dfrac{1}{{2 \cdot \left( { - \dfrac{1}{2}} \right)}} = 1}$$ Жауабы: ${\left( { - 1;\dfrac{1}{2}} \right),\quad \left( {1; - \dfrac{1}{2}} \right)}$

№ 17 Теңдеулер жүйесін алмастыру тәсілімен шешіңіз: $\left\{ \begin{array}{l}\dfrac{2}{{x + y}} - \dfrac{1}{{x - 3}} = \dfrac{2}{{3x - {x^2}}}\\2x + y = 3\end{array} \right.$

Шешуі: $${y = 3 - 2x}$$ $${\dfrac{2}{{3 - 2x + x}} - \dfrac{1}{{x - 3}} = \dfrac{2}{{3x - {x^2}}}}$$ $${\dfrac{2}{{3 - x}} + \dfrac{1}{{3 - x}} = \dfrac{2}{{x(3 - x)}}}$$ $${\dfrac{3}{{3 - x}} - \dfrac{2}{{x(3 - x)}} = 0}$$ $${\dfrac{{3x - 2}}{{x(3 - x)}} = 0}$$ $${x = \dfrac{2}{3}}$$ $${y = 3 - 2 \cdot \dfrac{2}{3} = 3 - \dfrac{4}{3} = \dfrac{9}{3} - \dfrac{4}{3} = \dfrac{5}{3}}$$ Жауабы: ${\left( {\dfrac{2}{3};\quad \dfrac{5}{3}} \right)}$

№ 18 Теңдеулер жүйесін алмастыру тәсілімен шешіңіз: ${\left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}{\dfrac{1}{{{y^2} + y}} + \dfrac{2}{{y + 1}} - \dfrac{1}{{2 - x}} = 0}\\{x - y = 3}\end{array}} \right.}$

Шешуі: $$x = y + 3$$ $$\dfrac{1}{{y(y + 1)}} + \dfrac{2}{{y + 1}} - \dfrac{1}{{2 - y - 3}} = 0$$ $${\dfrac{1}{{y(y + 1)}} + \dfrac{2}{{y + 1}} + \dfrac{1}{{y + 1}} = 0}$$ $${\dfrac{1}{{y(y + 1)}} + \dfrac{3}{{y + 1}} = 0}$$ $${\dfrac{{1 + 3y}}{{y(y + 1)}} = 0}$$ $${y = - \dfrac{1}{3};\quad x = - \dfrac{1}{3} + 3 = \dfrac{8}{3}}$$ Жауабы: ${\left( {\dfrac{8}{3};\quad - \dfrac{1}{3}} \right)}$

№ 19 Теңдеулер жүйесін алмастыру тәсілімен шешіңіз: ${\left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}{\dfrac{{x - y}}{{y - 1}} + \dfrac{{x + 5}}{{y + 1}} = \dfrac{4}{{{y^2} - 1}}}\\{x - 2y = 1}\end{array}} \right.}$

Шешуі: $${x = 2y + 1}$$ $${\dfrac{{2y + 1 - y}}{{y - 1}} + \dfrac{{2y + 1 + 5}}{{y + 1}} = \dfrac{4}{{(y - 1)(y + 1)}}}$$ $${\dfrac{{{{(y + 1)}^2} + (y - 1)(2y + 6)}}{{(y - 1)(y + 1)}} = \dfrac{4}{{(y - 1)(y + 1)}}}$$ $${{y^2} + 2y + 1 + 2{y^2} - 2y + 6y - 6 - 4 = 0,\quad y \ne 1,\,\,y \ne - 1}$$ $${3{y^2} + 6y - 9 = 0}$$ $${{y^2} + 2y - 3 = 0}$$ $${{y^2} - y + 3y - 3 = 0}$$ $${y(y - 1) + 3(y - 1) = 0}$$ $${(y - 1)(y + 3) = 0}$$ $${y \ne 1,\quad y + 3 = 0}$$ $${y = - 3}$$ $${x = 2 \cdot ( - 3) + 1 = - 5}$$ Жауабы: ${( - 5; - 3)}$

№ 20 Теңдеулер жүйесін алмастыру тәсілімен шешіңіз: ${\left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}{\dfrac{{x - y - 2}}{{x - 3}} = 0}\\{2{x^2} + {y^2} - 2xy = 13}\end{array}} \right.}$

Шешуі: $${x - y - 2 = 0,\quad x \ne 3}$$ $${x = y + 2}$$ $${2{{(y + 2)}^2} + {y^2} - 2(y + 2) \cdot y = 13}$$ $${2{y^2} + 8y + 8 + {y^2} - 2{y^2} - 4y - 13 = 0}$$ $${{y^2} + 4y - 5 = 0}$$ $${{y^2} - y + 5y - 5 = 0}$$ $${y(y - 1) + 5(y - 1) = 0}$$ $${(y - 1)(y + 5) = 0}$$ $${y_1} = 1;\quad {x_1} = 3,\quad \text{бөгде түбір}$$ $${y_2} = - 5;\quad {x_2} = - 5 + 2 = - 3$$ Жауабы: ${( - 3; - 5)}$

№ 21 Теңдеулер жүйесін алмастыру тәсілімен шешіңіз: $\left\{ {\begin{array}{*{20}{l}}{\dfrac{{x + 3y + 1}}{y} - \dfrac{{y - x + 3}}{{2(x - 2)}} = 2}\\{y - x = 1}\end{array}} \right.$

Шешуі: $$y = x + 1$$ $$\dfrac{{x + 3(x + 1) + 1}}{{x + 1}} - \dfrac{{x + 1 - x + 3}}{{2(x - 2)}} = 2$$ $$\dfrac{{4x + 4}}{{x + 1}} - \dfrac{4}{{2(x - 2)}} = 2$$ $$\dfrac{2}{{x - 2}} = 2;$$ $$x - 2 = 1;\quad x = 3,\quad y = 4$$ Жауабы: $\left( {3;4} \right)$

№ 22 Теңдеулер жүйесін алмастыру тәсілімен шешіңіз: $\left\{ \begin{array}{l}{x^2} - 2{y^2} + x = - 6\\{x^2} - 3{y^2} = - 11\end{array} \right.$

Шешуі: $$2{y^2} = {x^2} + x + 6$$ $${x^2} - 1,5 \cdot 2{y^2} = - 11$$ $${{x^2} - \left( {1,5{x^2} + 1,5x + 1,5 \cdot 6} \right) = - 11}$$ $${ - 0,5{x^2} - 1,5x - 9 + 11 = 0\quad \quad \mid \times ( - 2)}$$ $${{x^2} + 3x - 4 = 0}$$ $${{x^2} - x + 4x - 4 = 0}$$ $${x(x - 1) + 4(x - 1) = 0}$$ $${(x - 1)(x + 4) = 0}$$ $${{x_1} = 1;\quad 2{y^2} = {1^2} + 1 + 6;\quad 2{y^2} = 8}$$ $${y = \pm 2}$$ $${{x_2} = - 4;\quad 2{y^2} = {{( - 4)}^2} + ( - 4) + 6}$$ $${2{y^2} = 18;\quad {y^2} = 9}$$ $${y = \pm 3}$$ Жауабы: $(1; - 2),\quad (1;2),\quad ( - 4; - 3),\quad ( - 4;3)$

 

Жазба сіз үшін қаншалықты қажет болды?

Жұлдызшаның үстінен басыңыз!

Сіз бұл жазбаны қажетті деп таптыңыз...

Әлеуметтік желіде бөлісіңіз!

Бұл жазбаның сіз үшін қажетті болмағаны өкінішті!

Жазбамызды жақсартайық!

Жазбаны жақсартуға қандай ұсыныс айтар едіңіз?

Осы тақырыптағы посттар

Пікір қалдыру

Сіздің электронды почтаңыз жарияланбайды, Міндетті жолдарды толтырып шығыңыз.