Квадрат үшмүшені көбейткіштерге жіктеу

()

Квадрат үшмүшені көбейткіштерге жіктеу

Егер $x_1$ және $x_2$ сандары — $ax^2+bx+c$ көпмүшесінің түбірлері болса, онда мына теңдік орындалады: $$ax^2+bx+c=a(x-x_1)(x-x_2)$$

2.3. Көпмүшені көбейткіштерге жіктеңіз:

1) $6 x^2-x-2$

Шешуі

Теңдеуді шешеміз: $6 x^2-x-2=0$ $${x_1} = \frac{2}{3},\quad {x_2} = - \frac{1}{2}$$ $$ = 3\left( {x - \frac{2}{3}} \right) \cdot 2\left( {x + \frac{1}{2}} \right) = (3x - 2)(2x + 1)$$

2) $x^3-x-2 x-2$

Шешуі

$${x^3} - x - 2x - 2 = \left( {{x^3} - x} \right) - (2x + 2) = x\left( {{x^2} - 1} \right) - 2(x + 1) = $$ $$ = x(x - 1)(x + 1) - 2(x + 1) = (x + 1)\left( {{x^2} - x - 2} \right) = $$ $$ = \left\| \begin{array}{l}{x^2} - x - 2 = 0\\{x_1} = 2,\quad {x_2} = - 1\end{array} \right\| = (x + 1)(x + 1)(x - 2) = {(x + 1)^2}(x - 2)$$

3) $4-7 x - 2 x^2$

Шешуі

$$4 - 7x - 2{x^2} = - \left( {2{x^2} + 7x - 4} \right) = \left\| {\begin{array}{*{20}{l}}{2{x^2} + 7x - 4 = 0}\\{{x_1} = - 4;{x_2} = \frac{1}{2}}\end{array}} \right\| = $$ $$ = - 2(x + 4)\left( {x - \frac{1}{2}} \right) = (x + 4)(1 - 2x)$$

4) $9 x^2-30 x y+24 y^2$

Шешуі

$9 x^2-30 x y+24 y^2=0$ теңдеуін $x$-ке қатысты шешеміз: $$a = 9,\quad b = - 30y,\quad c = 24{y^2}$$ $$D = {b^2} - 4ac = {( - 30y)^2} - 4 \cdot 9 \cdot 24{y^2} = 900{y^2} - 864{y^2} = 36{y^2}$$ $${x_1} = \frac{{30y + 6y}}{{18}} = 2y,\quad {x_2} = \frac{{30y - 6y}}{{18}} = \frac{4}{3}y$$ $$9{x^2} - 30xy + 24{y^2} = 9(x - 2y)\left( {x - \frac{4}{3}y} \right) = $$ $$ = (x - 2y) \cdot 9\left( {x - \frac{4}{3}y} \right) = (x - 2y)(9x - 12y)$$

5) $a^4+a^2-2$

Шешуі

$${a^4} + {a^2} - 2 = \left| {\begin{array}{*{20}{l}}{{a^2} = x}\\{{x^2} + x - 2 = 0}\\{{x_1} = - 2,\quad {x_2} = 1}\end{array}} \right| = (x + 2)(x - 1) = $$ $$ = \left( {{a^2} + 2} \right)\left( {{a^2} - 1} \right) = \left( {{a^2} + 2} \right)(a - 1)(a + 1)$$Жазба сіз үшін қаншалықты қажет болды?

Жұлдызшаның үстінен басыңыз!

Сіз бұл жазбаны қажетті деп таптыңыз...

Әлеуметтік желіде бөлісіңіз!

Бұл жазбаның сіз үшін қажетті болмағаны өкінішті!

Жазбамызды жақсартайық!

Жазбаны жақсартуға қандай ұсыныс айтар едіңіз?

Осы тақырыптағы посттар

Пікір қалдыру

Сіздің электронды почтаңыз жарияланбайды, Міндетті жолдарды толтырып шығыңыз.