Герон формуласы - есептер

()

көмегімен есептеңіз:

1. $ABC$ үшбұрышында $AB = 13, BC = 14, AC = 15$ . Үшбұрыштың ауданын тап.

Жауабы: Үшбұрыштың ауданын есептеу үшін Герон формуласын қолдану керек: $$p=\dfrac{13+14+15}{2}=21, $$ $$S=\sqrt{21(21-13)(21-14)(21-15)}=$$ $$=\sqrt{21·8·7·6}= $$ $$=\sqrt{7·3·2·4·7·3·2}=7·3·4=84 \, \text{кв.бірл.}$$

2.$ABC$ үшбұрышында $AB = 9, BC = 10, AC = 17$. Үшбұрыштың ауданын тап.

Үшбұрыштың ауданын есептеу үшін Герон формуласын қолдану керек: $$p=\dfrac{9+10+17}{2}=18, $$ $$ S=\sqrt{18(18-9)(18-10)(18-17)}=$$ $$=\sqrt{18·9·8·1}= $$ $$=\sqrt{9·2·9·4·2}=9·4=36 \, \text{кв.бірл.}$$

3. Бесбұрыштың ауданын тап:

Герон формуласы - есептер

Бесбұрышты үшбұрыш және тіктөртбұрышқа бөл:
Герон формуласы - есептер
Тіктөртбұрыштың ауданы $S_1=6·8=48\,\text{кв.бірл.}$. Үшбұрыштың ауданын есептеу үшін Герон формуласын қолдану керек: $$p=\dfrac{5+6+7}{2}=9, $$ $$ S_2=\sqrt{9(9-5)(9-6)(9-7)}=$$ $$=\sqrt{9·4·3·2}=$$ $$=6\sqrt{6} \, \text{кв.бірл.}$$ Бесбұрыштың ауданы $$S=S_1+S_2=48+6\sqrt{6} \, \text{кв.бірл.}$$

4. Бесбұрыштың ауданын тап:

Герон формуласы - есептер

Бесбұрышты үшбұрыш және тіктөртбұрышқа бөл:
Герон формуласы - есептер
Тіктөртбұрыштың ауданы $S_1=14·17=238 \, \text{кв.бірл.}$Үшбұрыштың ауданын есептеу үшін Герон формуласын қолдан: $$p=\dfrac{11+13+14}{2}=19, $$ $$ S_2=\sqrt{19(19-11)(19-13)(19-14)}=$$ $$=\sqrt{19·8·6·5}=$$ $$=4\sqrt{285} \, \text{кв.бірл.}$$ Бесбұрыштың ауданы $S=S_1+S_2=238+4\sqrt{285} \, \text{кв.бірл.}$

5. Параллелограмның қабырғалары $10$ және $17$, ал диагоналі $21$-ге тең. Параллелограмның ауданын тап.

Герон формуласы - есептер

Жауабы:Параллелограмның диагоналі оны екі тең үшбұрышқа бөледі. Үшбұрыштың ауданын есептеу үшін Герон формуласын қолдан: $$p=\dfrac{10+17+21}{2}=24, $$ $$S_Δ=\sqrt{24(24-10)(24-17)(24-21)}=$$ $$=\sqrt{24·14·7·3}=84 \, \text{кв.бірл.} $$ Бесбұрыштың ауданы $S=2⋅S_Δ=2⋅84=168 \, \text{кв.бірл.}$

6. Параллелограмның қабырғалары 8 және 15, ал диагоналі 17-ге тең. Параллелограмның ауданын тап.

Герон формуласы - есептер

Параллелограмның диагоналі оны екі тең үшбұрышқа бөледі.
Үшбұрыштың ауданын есептеу үшін Герон формуласын қолдан: $$p=\dfrac{8+15+17}{2}=20,$$ $$ S_Δ=\sqrt{20(20-8)(20-15)(20-17)}=$$ $$=\sqrt{20·12·5·3}=60 \, \text{кв.бірл.}$$
Бесбұрыштың ауданы $S=2⋅S_Δ=2⋅60=120 \, \text{кв.бірл.}$

7. Төртбұрыштың ауданын тап:


Герон формуласы - есептер

Төртбұрыштың диагоналі оны екі үшбұрышқа бөледі:
Герон формуласы - есептер
Тікбұрышты үшбұрыштың гипотенузасын есептеу үшін Пифагор теоремасын қолдан: $x=\sqrt{12^2+5^2}=13,$
Онда бұл үшбұрыштың ауданы $S_1=\dfrac{12·5}{2}=30.$
Екінші үшбұрыштың ауданын есептеу үшін Герон формуласын қолдан: $$p=\dfrac{4+13+15}{2}=16, $$ $$ S_Δ=\sqrt{16(16-4)(16-13)(16-15)}=$$ $$=\sqrt{16·12·3·1}=24 \, \text{кв.бірл.} $$
Төртбұрыштың ауданы $S=S_1+S_2=30+16=46 \, \text{кв.бірл.}$

8. Төртбұрыштың ауданын тап:


Герон формуласы - есептер

Төртбұрыштың диагоналі оны екі үшбұрышқа бөледі:
Герон формуласы - есептер
Тікбұрышты үшбұрыштың гипотенузасын есептеу үшін Пифагор теоремасын қолдан: $x=\sqrt{24^2+7^2}=25,$
Онда бұл үшбұрыштың ауданы $S_1=\dfrac{24·7}{2}=84.$ Екінші үшбұрыштың ауданын есептеу үшін Герон формуласын қолдан: $$p=\dfrac{16+25+39}{2}=40, $$ $$ S_Δ=\sqrt{40(40-16)(40-25)(40-39)}=$$ $$\sqrt{40·24·15·1}=120 \, \text{кв.бірл.} $$
Төртбұрыштың ауданы $S=S_1+S_2=84+120=204 \, \text{кв.бірл.}$

9. Үшбұрыштың периметрі 540 см, ал қабырғаларының қатынасы $12:17:25.$ Үшбұрыштың ауданын тап.

Үшбұрыштың қабырғаларын $x$ арқылы өрнекте: $12x,17x,25x.$ Үшбұрыштың периметрі 540 см. $$12x+17x+25x=540,$$ $$54x=540,x=10.$$ Үшбұрыштың қабырғалары 120 см, 170 см және 250 см. Жарты периметрі $p=\dfrac{540}{2}=270 \, \text{см}.$
Үшбұрыштың ауданын есептеу үшін Герон формуласын қолдан: $$S_Δ=\sqrt{270(270-120)(270-170)(270-250)}=$$ $$=\sqrt{270·150·100·20}=9000 \, \text{см}^2.$$

10. Үшбұрыштың периметрі 252 см, ал қабырғаларының қатынасы $17:10:9.$ Үшбұрыштың ауданын тап.

Үшбұрыштың қабырғаларын $x$ арқылы өрнекте: $17x,10x,9x.$ Үшбұрыштың периметрі 252 см. $$17x+10x+9x=252,$$ $$36x=252, x=7.$$ Үшбұрыштың қабырғалары 119 см, 70 см және 63 см. Жарты периметрі $$p=\dfrac{252}{2}=126 \,\text{см}.$$ Үшбұрыштың ауданын есептеу үшін Герон формуласын қолдан: $$S_Δ=\sqrt{126(126-119)(126-70)(126-63)}=$$ $$=\sqrt{126·7·56·63}=1764 \, \text{см}^2$$.

11. Үшбұрыштың қабырғалары $a=25, b=29, c=36.$ Үшбұрыштың кіші биіктігін тап.

Үшбұрыштың ауданын есептеу үшін Герон формуласын қолдан: $$p=\dfrac{25+29+36}{2}=45,$$ $$S_Δ=\sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}=$$ $$=\sqrt{45·20·16·9}=360 \, \text{кв.бірл.}$$ Үшбұрыштың үлкен қабырғасына кіші биіктігі жүргізіледі.
Үшбұрыштың ауданы $$S_Δ=\dfrac{1}{2}ch,$$ $$\dfrac{1}{2}ch=360,$$ $$h=\dfrac{720}{c}=\dfrac{720}{36}=20.$$

12. Үшбұрыштың қабырғалары $a=10,b=35,c=39.$ Үшбұрыштың үлкен биіктігін тап.

Үшбұрыштың ауданын есептеу үшін Герон формуласын қолдан:$$p=\dfrac{10+35+39}{2}=42,$$ $$S_Δ=\sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}=$$ $$=\sqrt{42·32·7·3}=168 \, \text{кв.бірл.}$$ Үшбұрыштың кіші қабырғасына үлкен биіктігі жүргізіледі.
Үшбұрыштың ауданы $$S_Δ=\dfrac{1}{2}ah,$$ $$\dfrac{1}{2}ah=168,$$ $$h=\dfrac{168}{a}=\dfrac{168}{10}=16,8.$$

13. Үшбұрыштың қабырғалары $a,b,c$ және $p$ – оның жарты периметрі. $p-a=27,\,p-b=14,\,p-c=1.$ Үшбұрыштың ауданын тап.

Теңдеулер жүйесін құр:$$\left\{\begin{array}{l}p - a = 27\\p - b = 14\\p - c = 1\end{array} \right.$$ Теңдеулерді қосу әдісін қолдан:$$(p-a)+(p-b)+(p-c)=42,$$ $$3p-(a+b+c)=42,$$ $$3p-2p=42,$$ $$p=42.$$ Үшбұрыштың ауданын есептеу үшін Герон формуласын қолдан: $$S_Δ=\sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}=$$ $$=\sqrt{42·27·14·1}=126 \, \text{кв.бірл.}$$

14. Үшбұрыштың қабырғалары $a,b,c$ және $p$ – оның жарты периметрі. $p-a=1,\,p-b=18,\,p-c=19.$ Үшбұрыштың ауданын тап.

Теңдеулер жүйесін құр: $$\left\{ \begin{array}{l}p - a = 1\\p - b = 18\\p - c = 19\end{array} \right.$$ Теңдеулерді қосу әдісін қолдан: $$(p-a)+(p-b)+(p-c)=38,$$ $$3p-(a+b+c)=38, $$ $$3p-2p=38,$$ $$p=38.$$ Үшбұрыштың ауданын есептеу үшін Герон формуласын қолдан: $$S_Δ=\sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}=$$ $$=\sqrt{38·1·18·19}=114 \, \text{кв.бірл.}$$

15. Трапецияның табандары 10 см және 25 см, ал бүйір қабырғалары 13 см және 14 см. Трапецияның ауданын тап.

Герон формуласы - есептер
Есептің шарты бойынша, $AB$-ға параллель $CE$ кесіндісін жүргіз: $AB=CE=14 \,\text{см}.$ $ABCE$- параллелограмм: $$BC=AE=10 \,\text{см}.$$ $$ AD=AE+ED,$$ $$ED=AD-AE=25-10=15.$$ $ECD$ үшбұрышының ауданын есептеу үшін Герон формуласын қолдан: $$p=\dfrac{13+14+15}{2}=21, $$ $$S_{ΔECD}=\sqrt{21(21-13)(21-14)(21-15)}=\sqrt{21·8·7·6}=$$ $$=\sqrt{7·3·2·4·7·3·2}=7·3·4=84 \, \text{см}^2. $$ $$ S_{ΔECD}=\dfrac{1}{2}ED·CF.$$ $$ 84=\dfrac{1}{2}·15·CF,$$ $$ CF=11,2 \, \text{см}. $$ $$ S_{ABCE}=AE·CF=10·11, 2=112 \, \text{см}^2.$$ $$S_{ABCD}=S_{ABCE}+S_{ECD}=112+84=196 \, \text{см}^2.$$

16. Трапецияның табандары 11 см және 28 см, ал бүйір қабырғалары 25 см және 26 см. Трапецияның ауданын тап.

Герон формуласы - есептер
Есептің шарты бойынша, $AB$-ға параллель $CE$ кесіндісін жүргіз: $AB=CE=25 \,\text{см}.$ $ABCE-$ параллелограмм: $$BC=AE=11 \,\text{см}. AD=AE+ED,$$ $$ ED=AD-AE=28-11=17.$$ $ECD$ үшбұрышының ауданын есептеу үшін Герон формуласын қолдан: $$p=\dfrac{17+25+26}{2}=34,$$ $$ S_{ΔECD}=\sqrt{34(34-17)(34-25)(34-26)}=$$ $$=\sqrt{34·17·9·8}=204 \, \text{см}^2.$$ $$ S_{ΔECD}=\dfrac{1}{2} ED·CF.$$ $$204=\dfrac{1}{2}·17·CF,$$ $$CF=24 \, \text{см}.$$ $$S_{ABCE}=AE·CF=11·24=264 \, \text{см}^2.$$ $$S_{ABCD}=S_{ABCE}+S_{ECD}=264+204=468 \, \text{см}^2.$$

17. ABC үшбұрышында $AB=x-1,\, BC=x,\, AC=x+1.$ Үшбұрыштың ауданы 6-ға тең. $x$-ті тап.

Есептің шарты бойынша, $$AB=x-1, \, BC=x, \, AC=x+1.$$ Үшбұрыштың жарты периметрі $$p=\dfrac{(x-1)+x+(x+1)}{2}=\dfrac{3x}{2}.$$ Үшбұрышының ауданын есептеу үшін Герон формуласын қолдан: $$S=\sqrt{\frac{3x}{2}\left( \frac{3x}{2}-\left( x-1 \right) \right)\left( \frac{3x}{2}-x \right)\left( \frac{3x}{2}-\left( x+1 \right) \right)},$$ $$\sqrt{\frac{3x}{2}\cdot \left( \frac{x}{2}+1 \right)\cdot \frac{x}{2}\cdot \left( \frac{x}{2}-1 \right)}=6,$$ $$\sqrt{\frac{3{{x}^{2}}}{4}\cdot \left( \frac{{{x}^{2}}}{4}-1 \right)}=6,$$ Түбір астындағы өрнек 6-ның квадратына тең: $$\dfrac{3x^2}{4}⋅(\dfrac{x^2}{4}-1)=36.$$ Жаңа айнымалы енгіз: $$t=\dfrac{x^2}{4},$$ $$3t(t-1)=36,$$ $$t^2-t=12,$$ $$t^2-t-12=0,$$ $$t^2+3t-4t-12=0,$$ $$t(t+3)-4(t+3)=0,$$ $$(t+3)(t-4)=0,$$ $$t_1=-3, t_2=4, $$ $t=-3$ саны есеп шартын қанағаттандырмайды. $$\dfrac{x^2}{4}=4,$$ $$x^2=16,$$ $$x_{1,2}=±4.$$ Жауабы: $x=4.$

Жазба сіз үшін қаншалықты қажет болды?

Жұлдызшаның үстінен басыңыз!

Сіз бұл жазбаны қажетті деп таптыңыз...

Әлеуметтік желіде бөлісіңіз!

Бұл жазбаның сіз үшін қажетті болмағаны өкінішті!

Жазбамызды жақсартайық!

Жазбаны жақсартуға қандай ұсыныс айтар едіңіз?

1 пікір
  1. Айгүл
    Айгүл
    17 ноября, 2022 сағ 7:54 пп

    Керемет 👍👍👍 🤗

Пікір қалдыру

Сіздің электронды почтаңыз жарияланбайды, Міндетті жолдарды толтырып шығыңыз.